Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:344 (2008-2009)
Innlevert: 27.11.2008
Sendt: 28.11.2008
Besvart: 09.12.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Ifølge oppslag i Trønder-Avisa 23. oktober d.å., og Innherred Folkeblad 22. november d.å., fremkommer det at rusprosjektet No. 46 på Rinnleiret nå trues med nedleggelse. Dette skyldes at de årlige prosjektmidlene fra Sosial- og helsedirektoratet opphører ved utgangen av 2008, og at ingen av kommunene har midler til å erstatte det statlige bidraget.
Vil statsråden legge til rette for at prosjektperioden kan utvides med ett år, og vil statsråden vurdere om No. 46 kan videre utvikles til et integreringstilbud?

Begrunnelse

Prosjektet var unikt i norsk sammenheng da det startet for tre år siden (høsten 2005), med midler fra Sosial- og helsedirektoratet. Ved utgangen av 2008 er prosjektperioden over.
Den 3. desember d.å. vil Innherred samkommunestyre behandle en eventuell nedleggelse av rusprosjektet No. 46 på Rinnleiret. I løpet av disse tre årene har mellom 25 og 30 rusmisbrukere fått hjelp til å mestre hverdagen, og flere har kommet ut i yrkeslivet.
Ifølge fagpersoner blir det påpekt at en nedleggelse av tilbudet er svært kortsiktig. Situasjonen er at rustjenesten i kommunene jobber under høytrykk. Tilgangen på narkotiske stoffer har ikke vært så stor siden begynnelsen på 1990-tallet, ifølge Foreningen mot Stoff Innherred.
Adm. dir. i Rusbehandlingen Midt-Norge uttaler til Trønder-Avisa den 23. oktober d.å., sitat: "Jeg synes det er synd hvis Verdal og Levanger kommune ikke ser seg tjent med å opprettholde tiltak som No. 46." Etter hans vurdering ville No 46. kunne videreutvikles til et integreringstilbud som kunne vært et godt tilbud sett opp imot samhandlingsreformen som skal settes ut i livet i 2009.
Ifølge kommunene selv har ingen av dem midler som kan erstatte det statlige bidraget. Dette til tross for at Rusbehandling Midt-Norge ønsker å bidra med en årlig støtte på 300 000 kroner for å sikre videreføring, jf. Trønder-Avisa den 22. oktober 2008. En videreføring til et fast tiltak betyr ellers at Levanger og Verdal kommune må bidra med henholdsvis 600 000 kroner og 500 000 kroner årlig, utover de om lag 1,2 - 1,5 millionene som tidligere har blitt dekket gjennom tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet.
Det er flere av brukerne som har stått frem i media og omtalt at prosjektet har vært selve redningen for dem.
Etter undertegnedes mening vil det beste være at flest mulig får et "pakke" dagtilbud. Undertegnede er imidlertid klar over at det koster en del å ha et tilbud som No 46., men samtidig er det god samfunnsøkonomi hvis det forhindrer tilbakefall. Jeg vet videre at statsråden har hatt et sterkt engasjement for dette tilbudet tidligere, og håper han fortsatt vil legge til rette for at staten kan bli med på en utvidelse av prosjektperioden, samt legge til rette for at tilbudet kan videreutvikles til et integreringstilbud.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Fra Helsedirektoratet, som forvalter tilskuddsordningene til utvikling av kommunale rustiltak over statsbudsjettets kap. 761 post 63, har jeg fått opplyst at No 46 Rinnleiret har fått tilskudd siden 2005, om lag 1,6 mill kroner årlig. Prosjektet hadde et treårig perspektiv for å utvikle ettervernstilbud til personer med rusmiddelproblemer, herunder LAR-pasienter. Opprinnelig var det et interkommunalt prosjekt ved Verdal og Levanger kommuner, men dette samarbeidet opphørte underveis. Helsedirektoratet har gitt tilskudd til prosjektet også i 2008, utover den 3-årige prosjektperioden, med forutsetning av at prosjektet skulle få på plass en forankring i kommunen. I møte med direktoratet og kommunens ledelse ble det avtalt at prosjektet etter 2008 skulle videreføres i egen regi.

Det er Helsedirektoratet som i samarbeid med Fylkesmannen vurderer og behandler søknader om prosjekttilskudd. Behandlingen følger av regelverket for tilskuddsordningen og blir blant annet vurdert mot formål og resultater for prosjektet.

Generelt for tilskuddsordningen kan jeg opplyse at den er betydelig styrket de siste årene, og vil med budsjettforslaget for 2009 være på om lag 250 mill kroner. I 2008 er det om lag 146 kommuner som omfattes av ulike tilskudd. Tilskuddsordningen er ment som et supplement til kommuner med store utfordringer for å stimulere til bedre metodisk arbeid, utvikling av nye modeller og styrket innsats. Den er ikke ment som erstatning for kommunens ordinære ansvar for tilbud til rusmiddelavhengige eller som varig driftstilskudd. Departementet har derfor gitt som føring at det i hovedsak skal gis statlige tilskudd over tre-fire år, for å legge til rette for lokal forankring og videreføring av utviklingsarbeid. Det kan også bety at kommuner velger å videreføre prosjekter. En slik avgrensing vil også bidra til at langt flere tiltak og nye kommuner kan omfattes av statlig tilskudd til utviklingsarbeid.

Det vil være mulig for kommunen å søke direktoratet om fortsatt tilskudd til Helsestasjon rus, som inngår i No 46, fordi dette tilbudet kan omfattes av tilskuddsordningen til lavterskel helsetiltak, hvor det inntil videre ikke er lagt føring om tidsavgrensing.

Jeg kan også opplyse at i tillegg til tilskudd til fagutvikling og styrket innsats, gis det også statlig tilskudd til kompetanse- og kvalitetsheving til medarbeidere i kommunene som arbeider med rusmiddelproblematikk.