Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:345 (2008-2009)
Innlevert: 27.11.2008
Sendt: 28.11.2008
Besvart: 05.12.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): I landbruket finnes forsøksringer som bidrar til faglig utvikling og rådgivning som tjener landbruket.
Vil statsråden initiere en forsøksring innen havbruk som et pilotprosjekt eksempelvis i Midt-Norge?

Begrunnelse

Landbruket har forsøksringer som bidrar til oppfølging og koordinering mellom kompetansemiljøer i næringen. Forsøksringer hadde på samme måte vært en styrke for havbruket. Forskjellen fra landbruket er at miljøene i havbruksnæringen ligger mer spredt. En forsøksring med fagfolk kan på en bedre måte kommunisere med sentrale forskningsmiljø, utføre feltarbeid og ha nær kontakt med utøverne i næringen.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: De første forsøksringene i landbruket ble etablert av for om lag 50 år siden, og startet med rådgivning innenfor planteproduksjon. I dag er omfanget av rådgivningen utvidet til også å omfatte bl.a. miljøplaner, gjødslingsplaner, teknisk planlegging og økonomisk rådgivning. I forbindelse med utvidelse av rådgivningen har forsøksringene skiftet navn til Norsk landbruksrådgivning. Forsøksringene er initiert og eiet av bøndene. De får delvis tilskudd fra staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Etter det jeg kjenner til, gis det mye god rådgivning og kunnskapsformidling gjennom Norsk landbruksrådgivning. På samme måte som at forsøksringene i landbruket er etablert av bønder, mener jeg imidlertid at det i utgangspunktet er opp til oppdretterne å ta initiativ til eventuelle rådgivningstjenester.

Til forskjell fra landbrukssektoren, skal havbruksnæringen være subsidiefri. Innenfor denne rammen finnes det likevel flere ordninger som gir støtte til etablering av nettverk. I Marint verdiskapingsprogram gis det gjennom Innovasjon Norge prosesstøtte til å etablere nettverk, og det er bl.a. opprettet et nettverk innenfor torskeoppdrett. Målgruppen er sjømatbedrifter i hele verdikjeden fra råstoff til butikk som ønsker å gå inn i forpliktende samarbeid mot markedet. Gjennom Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) gis det støtte til flere bransjefora. Videre gir Norges forskningsråd støtte til nettverk, ikke minst for å øke FoU-innsatsen.