Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:347 (2008-2009)
Innlevert: 27.11.2008
Sendt: 28.11.2008
Besvart: 09.12.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): En fastlege i Sarpsborg fikk avslag på oppholdstillatelse. 13. november møtte politiet uanmeldt opp på legekontoret som ble stengt omgående og flere pasienter måtte forlate venterommet. Helsesjefen i Sarpsborg uttalte til avisen at han har skaffet midlertidige løsninger som ville ivareta pasientene. Pasientene står fremdeles uten lege, og de får ikke ut sine journaler eller epikriser da legen har måtte forlate landet.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre pasientenes rettigheter og oppfølging?

Begrunnelse

Etter de opplysningene jeg har mottatt, har denne legen hatt fastlegepraksis i Sarpsborg siden 2002. I mars 2007 fikk han et brev fra UDI om at han oppholdt seg og jobbet ulovlig i Norge. Det ble da søkt om arbeid og oppholdstillatelse, men han fikk avslag. Etter hva jeg er gjort kjent med er det sendt inn en ny klage på avslaget. 13. november ringte kommuneoverlegen til legekontoret og spurte legen om han var på jobb, noe han bekreftet at han var. Hun sa han ikke hadde lov til å jobbe, men han svarte at han ikke hadde noe papirer på at han ikke kunne jobbe, og at saken fremdeles var under behandling i UDI. 20 min. senere, kl. 13.00 kom to uniformerte politibetjenter inn på legekontoret. Det satt mange pasienter på venterommet, og noen var alvorlig syke. Dette ble det ikke tatt noe hensyn til. Politiet hadde fått beskjed om at han skulle stenge kontoret øyeblikkelig. Dette medførte at pasienter som ventet på legetime måtte forlate venterommet uten behandling eller nødvendig oppfølging. Neste dag kunne de lese i avisen at legekontoret var stengt, og at Sarpsborg kommune skulle ta vare på pasientene.
Denne saken virker som om den er dårlig håndtert, og jeg er nå bekymret på vegne av pasientene som ikke er ivaretatt og som står uten fastlege. Pasientene har ikke fått informasjon fra Sarpsborg kommune om hvordan de skal forholde seg videre. Legen har forlatt landet som han har fått beskjed om. All informasjon om pasientene er det ingen som har tilgang til, og det sitter nå 1800 pasienter uten noen muligheter til å få ut sine papirer. Det er mange pasienter som er alvorlig syke og trenger tett oppfølging, noe som er vanskelig når de ikke har fått ny lege og fått en mulighet til å få ut sine pasientjournaler.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg vil først få minne om at det er den enkelte kommune som etter kommunehelsetjenesteloven § 1-1 skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. I henhold til loven § 1-3 skal kommunen blant annet sørge for allmennlegetjeneste, herunder fastlegeordning, samt legevaktordning og medisinsk nødmeldetjeneste. I dette ligger blant annet at kommunen skal ha et system som sikrer ivaretakelse av øyeblikkelig hjelp hele døgnet, og at allmennlegetjenester som ikke er av øyeblikkelig hjelpkarakter er tilgjengelige på dagtid som en del av fastlegeordningen. I mange kommuner vil det være slik at det ikke er organisert separat legevakt på dagtid. Befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp (akutt sykdom) forutsettes da å bli ivaretatt av de fastlegene som er i arbeid.

Departementet har vært i kontakt med Sarpsborg kommune i forbindelse med ovennevnte sak, og så langt jeg kan forstå, har kommunen tatt nødvendige forholdsregler i forhold til den situasjonen som har oppstått. Kommunen tok raskt kontakt med legevakten og fastlegekontorene i kommunen, og gikk ut med en kunngjøring i Sarpsborg Arbeiderblad allerede mandag 17. november. Informasjonen ble også lagt ut på kommunens nettsider. Av kunngjøringen går det fram at åtte av kommunens fastlegekontorer har sagt seg villige til å ta imot innbyggere fra den oppsagte legens liste som en midlertidig løsning. Disse er opplistet med navn og telefonnummer i kunngjøringen. Det går også fram at legevakten vil være behjelpelig med videreformidling til annen lege på dagtid.

Per telefon opplyser også kommunen at det ble satt opp oppslag om dette på alle de aktuelle fastlegekontorene pluss på det legekontoret som er stengt. Videre er det foreløpig mange ledige listeplasser i en ny fastlegepraksis i kommunen som ble opprettet 1. oktober.

Ved akutte behov utenfor ordinær kontortid fungerer kommunens legevakt som ordinært. Per telefon opplyser kommunen at man i tillegg har forsterket legevakten med en ekstra lege 1-2 dager per uke for å kunne håndtere en eventuell økning i pågangen som følge av stengningen av Øya legekontor (som var en solopraksis eller praksis med én lege).

Ettersom vedtaket i Utlendingsnemnda kom brått på kommunen, ble det ikke tid til å skaffe vikar for fastlegen før han måtte slutte.

Det kan ikke være slik at pasienter og helsepersonell som har behov for det, ikke skal kunne få tilgang til journalopplysninger før en eventuell vikar eller ny lege er på plass. Vi har ikke regler som direkte regulerer en slik situasjon som her har oppstått, men man må se på hvordan dette kan håndteres.

Jeg forstår det slik at kommunen har sørget for trygg oppbevaring av journalene inntil videre. Taushetsplikten gjelder som hovedregel overfor ansatte i kommunen, slik at disse ikke skal ha tilgang til opplysninger i journalen. Dersom pasienten samtykker til at personell i kommunen håndterer saken, er taushetsplikten likevel ikke til hinder for at journalen utleveres for overføring til annen fastlege etter anmodning fra pasienten, eller kopieres fordi pasienten ønsker kopi. En annen mulighet kan være at pasienten samtykker til at Helsetilsynet i fylket utfører slike handlinger. Pasientens rett til journalinnsyn eller overføring av journal ved skifte av fastlege bør kunne oppfylles uavhengig av om det er kommet noen ny lege i den fastlegehjemmelen som er blitt ledig. Det samme gjelder anmodninger etter helsepersonelloven § 45 om tilgang til journalopplysninger fra annet helsepersonell som har behov for opplysningene for å kunne yte helsehjelp på en forsvarlig måte, under forutsetning av at pasienten ikke motsetter seg det. Ved skifte av fastlege kan pasienten i medhold av forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal § 15 kreve at journalen overføres til den nye legen.

Vedrørende eventuelt behov for epikrise, for eksempel etter sykehusopphold eller ved oppfølging hos annen lege, går det fram av journalforskriften § 9 at epikrise skal sendes det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging. Det går videre fram at pasienten bør gis anledning til å opplyse hvem epikrise skal sendes til. Dette betyr at én av kommunens øvrige leger som følger opp pasienten, kan få tilsendt epikrise. Når det gjelder epikriser som allerede var sendt den legen som er sluttet, kan kopi innhentes fra den instans som har skrevet epikrisen, for eksempel sykehuset. Dette kan gjøres enten av pasienten selv eller av helsepersonell som har behov for opplysningene for å gi pasienten helsehjelp på en forsvarlig måte (forutsatt at pasienten ikke motsetter seg det).

Ifølge forskrift 14. april 2000 nr. 328 om fastlegeordning i kommunene § 11 skal kommunen som et ledd i tilrettelegging for fastlegeordning inngå avtale med et tilstrekkelig antall leger om deltakelse i ordningen. Kommunen skal tilby de innbyggerne som ønsker det plass på en fastleges liste. I henhold til forskriften § 13 kan en ny fastlegeavtale inngås blant annet når en fastlege avslutter sin virksomhet og sitt avtaleforhold, og når en ubesatt legehjemmel skal besettes.

Når en fastlege overtar praksisen fra en annen fastlege som avslutter sin virksomhet og sitt avtaleforhold, er prosedyren slik at listen blir overført til den nye fastlegen. De som står på listen skal informeres om dette. Kommunen, som er ansvarlig for å inngå fastlegeavtale med den nye legen, må gi melding om ny lege til NAV Helsetjenesteforvaltning (fra 1.1. 2009 Helsedirektoratet). Informasjon om navn på ny lege vil deretter bli sendt fra NAV Helsetjenesteforvaltning til dem som står på listen. Innbyggerne skal samtidig få informasjon om retten til eventuelt å bytte lege.

Kommunen opplyser om at den i tillegg til å forsøke å skaffe vikar, allerede har utlyst den ledige stillingshjemmelen. Den videre prosessen vil følge fastsatte prosedyrer, jf. over. Kommunen opplyser om at den fortløpende vil vurdere behovet for å gå ut med en ny kunngjøring av en midlertidig løsning.

I henhold til sentral rammeavtale mellom KS og Legeforeningen om allmennlegepraksis i fastlegeordningen, har kommunen ved utlysning av en ny legehjemmel mulighet til å treffe avgjørelse om plassering av hjemmelen i en etablert praksis i samsvar med plan for legetjenesten. Kommunen opplyser at en ny praksis planlegges opprettet i tilknytning til et større kontorfellesskap. Dette vil gjøre praksisen mindre sårbar ved fravær av forskjellig slag.

Jeg vil avslutningsvis gjenta at det er den enkelte kommunes ansvar å sørge for nødvendig helsetjeneste til dem som bor eller oppholder seg i kommunen. Ut fra det jeg har fått opplyst, har Sarpsborg kommune håndtert situasjonen som oppstod på en adekvat måte på kort varsel.