Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:350 (2008-2009)
Innlevert: 28.11.2008
Sendt: 28.11.2008
Besvart: 09.12.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Hva vil statsråden gjøre for å sikre raskere ankebehandling av fjernvarmekonsesjoner som ankes til departementet etter at NVE har ferdigbehandlet sakene?

Begrunnelse

I klimaforliket slås det fast at vilkårene for utbygging av fjernvarme skal styrkes. En rekke aktører er i arbeid for å bidra til å innfri denne ambisjonen, Blant disse er Bio Varme Akershus, som i juli 2007 søkte NVE om konsesjon. Søknaden ble innvilget av NVE i februar 2008.
I april 2008 ble vedtaket om konsesjon påklaget til NVE av Norsk Teknologi. NVE ferdigbehandlet klagesaken i juli i år og oversendte den til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse. Fem måneder etter dette har klagebehandlingen i departementet angivelig ikke startet. Det er heller ikke gitt noen signaler om når det kan foreligge en avgjørelse.
Departementet har til behandling til sammen åtte slike klagesaker.
En klagebehandling som trekker ut, kan bidra til å svekke prosjektene og hemme gjennomføringen. En rask avklaring av ankesakene burde være i alle involverte parters interesse.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen har som mål å legge til rette for økt utbygging av fjernvarme.

Det arbeides med mange fjernvarmeprosjekter i Norge. Flere anlegg har fått konsesjon, og et større antall prosjekter ligger til konsesjonsbehandling.

Det siste halvåret er en rekke av fjernvarmekonsesjonene påklaget til departementet. Det er mange faktorer som påvirker tidsbruken for klagebehandling. Konfliktgrad og kompleksitet er forhold som varierer fra sak til sak. Det er viktig med en grundig behandling, og effektiviteten i saksbehandlingen må ikke gå på bekostning av kvaliteten. Den tiden som går med til klager på fjernvarmekonsesjoner må også ses i sammenheng med at departementet har et stort antall klagesaker om vindkraft, vannkraft og kraftledninger under behandling.

Når det gjelder klagesaken Bio Varme Akershus, som stortingsrepresentanten viser til, har behandlingen av innsynsbegjæringer medført en forsinket saksbehandling. Klager i denne saken har fremmet begjæringer om innsyn på flere grunnlag, og bedt om at klagebehandlingen utsettes inntil spørsmålet om innsyn er avklart. Av hensyn til en forsvarlig saksbehandling kan ikke departementet avslå en slik anmodning om utsettelse. Så snart spørsmålet om innsynsbegjæringer er endelig avgjort, vil behandlingen av denne klagesaken ta til for fullt.