Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:351 (2008-2009)
Innlevert: 28.11.2008
Sendt: 01.12.2008
Besvart: 04.12.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Aftenposten har i dag en artikkel på nett hvor etterforskningsleder Inge Sundeng, ved Grønland politistasjon, advarer folk mot å oppholde seg på nedre del av Karl Johan, Akerselva og deler av Grünerløkka. Med andre ord er deler at Oslo nå så ille at man ikke bør ferdes der.
Mener statsråden at det er akseptabelt at kriminaliteten nå er så omfattende at vanlige mennesker bør unngå deler av hovedstaden, og er dette en bevisst politikk fra den rød-grønne regjeringen for å vise hvor alvorlig det nå er blitt i Oslo?

Begrunnelse

Unntakssituasjon i Oslo, hverken mer eller mindre. Hvis vi nå er kommet til et punkt der man må unngå å oppholde seg i deler av hovedstaden fordi de kriminelle har tatt over, ja, da har Regjeringen spilt fallitt. Etter mitt skjønn er tilnærmingen helt uakseptabel; vi kan ikke ha slike tilstander og dette må det ryddes opp i straks. Ikke minst er det viktig å vise at denne typen kriminalitet er uakseptabel. Statsråden har lenge skrytt av økte bevilgninger, likevel ser det ut til at situasjonen i Oslo blir verre og verre.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Deres spørsmål er forelagt Politidirektoratet, som opplyser at Aftenposten i sin reportasje har trukket politioverbetjent Inge Sundengs uttalelser og beskrivelse av situasjonen i nedre del av Karl Johansgt og Akerselvaområdet noe langt. Reportasjen fremstår således som unyansert når kriminalitetsbildet knyttes til trygghets-beskrivelsen.

Politidirektoratet opplyser at når det gjelder nedre del av Karl Johansgt og området rundt Jernbanetorget så har det området, som kjent i mange år, gått for å være et mer belastet strøk enn andre deler av byen. Blant annet som følge av lang tids byggearbeid på Jernbanetorget har man fått en uønsket fortetting av narkotikamiljøet i byen. Nedre del av Grünerløkka langs Akerselva kan på mange måter beskrives som et lignende problemområde. I disse områdene har politiet i den siste tiden også sett en økning i antall volds- og ransanmeldelser i disse områdene.

Oslo politidistrikt opplyser at de har byens åpne narkotikamarkeder som et eget prioritert arbeidsområde hvor synlig tilstedeværelse og rask inngripen mot narkotikaomsetning har høy prioritet. Politidirektoratet opplyser at politifolks ønske om ikke å arbeide overtid i høst har gjort mannskapssituasjonen for Oslo politidistrikt utfordrende, særlig knyttet til de kritiske timene etter midnatt i helgene.

Politiet har behov for styrket bemanning, men som følge av tidligere lavt opptak av studenter ved Politihøgskolen mangler vi politiutdannet personell. Den rød-grønne regjeringen besluttet derfor et rekordhøyt opptak på Politihøgskolen både i 2007 og 2008 og vil øke det til 552 i 2009. Virkningen av disse opptakene vil ikke komme før kullene blir uteksaminert etter 3 års utdannelse.

I tillegg er det igangsatt en rekke tiltak for å bedre politikraften i hele landet inkludert Oslo. Politi- og lensmannsetaten har over tid hatt en betydelig økning i sine budsjetter

I 1997 var det totale budsjettet 4,7 milliarder og i 2005 7,9 milliarder kr. I 2009 har den rød-grønne regjeringen foreslått en økning til 9,8 milliarder kr. Politiets budsjett er nominelt økt med ca 2 milliarder kroner etter at vi overtok. Reelt er økningen på 800 millioner kroner. Ved å sammenligne saldert budsjett for 2008 med saldert budsjett for 2009 er det en økning på 216 mill. kr under kategori 06.40 Politi og påtalemyndighet. I tillegg kommer kompensasjon for pris- og lønnsvekst.

Politimesteren i Oslo har ønsket å presisere at de områdene som det her er snakk om i de fleste av døgnets tider er trygge å ferdes i, og at politiet i Oslo vil arbeide kontinuerlig med å øke folks trygghetsfølelse gjennom mest mulig synlig politi i disse utsatte områdene.