Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:354 (2008-2009)
Innlevert: 28.11.2008
Sendt: 01.12.2008
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 08.12.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Det har vært store tap av rein pga. rovdyr i Nord-Trøndelag de to siste årene. Reindrifta gir næringsinntekter og er livsgrunnlaget for den sør-samiske befolkning.
På bakgrunn av rovdyrutfordringen, hva vil statsråden gjøre for å sikre at den kulturbaserte sør-samiske reindrifta i Nord-Trøndelag fortsatt skal være en bærekraftig næring?

Begrunnelse

Jeg viser til miljøvernministerens svar på spørsmål nr. 267 fra undertegnede om tapstall på rein, datert 24. nov, 08. En reportasje fra NRK Trøndelag 12.11.08 viste tall fra Direktoratet for Naturforvaltning som sier at det finnes 138 gauper i Midt-Norge og over 100 av dem er i Nord-Trøndelag. Det er også registrert store bestander av bjørn og jerv. Siden reindriften er basert på utmarksbeite hele året, utgjør rovdyrene en stor utfordring for reindrifta.
Reintellinger fra Fosen reinbeitedistrikt, med representanter fra Fylkesmannen til stede, viser at kalveprosenten har sunket fra over 80 % på 1980-tallet, ned til 60 % og mindre i 2008. Tilveksten er av stor viktighet og de siste tellingene betyr at mellom 30 til 40 % av denne tilveksten nå er borte.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Rovviltforvaltningen er grundig behandlet i Stortinget. Gjennom rovviltforliket ble det vedtatt bestandsmål for bjørn, jerv, gaupe, ulv og kongeørn, fordelt på åtte rovviltregioner. Rovviltforliket har en todelt målsetting som innebærer at det også skal legges til rette for næringsdrift basert på beitebruk i utmark.

Rovvilt og utmarksbasert beitenæring skal være arealdifferensiert, noe som innebærer at beitebruk og rovvilt gis ulik prioritet i forskjellige deler av landet. De regionale rovviltnemndene har i sine forvaltningsplaner gjennomført en slik prioritering, som blant annet er styrende for både den økonomiske virkemiddelbruken, og for vedtak om felling av rovvilt.

Reindriftsnæringen har på lik linje med sauenæringen adgang til å søke den regionale rovviltnemnden om midler til forebyggende tiltak. Videre kan reineiere søke om tillatelse til skadefelling av rovvilt, i akutte skadesituasjoner og for å forebygge framtidig skade. Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har også i flere tilfeller på eget initiativ fattet vedtak om skadefelling og ekstraordinære uttak av rovvilt i viktige kalvingsområder for tamrein. I tillegg er det de senere år åpnet for lisensfelling av jerv og kvotejakt på gaupe i områder som er viktige for sørsamisk reindrift i Nord-Trøndelag.

Avslutningsvis vil jeg vise til mitt svar på spørsmål 267 fra representanten André N Skjelstad, datert 24. november 2008, hvor jeg redegjør for erstatningsordningen for tamrein drept av rovvilt.