Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:355 (2008-2009)
Innlevert: 28.11.2008
Sendt: 01.12.2008
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 10.12.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Hvordan følger Regjeringen opp anbefalingene om å etablere et sentralt lager for høyradioaktivt avfall i Norge?

Begrunnelse

I forbindelse med NOU 2001:30, Vurdering av strategier for sluttlagring av høyaktivt reaktorbrensel, anbefalte et utvalg nedsatt av regjeringen å etablere et nytt, sentralt lager for høyradioaktivt avfall, og at dette burde være på plass innen 2008. Tanken var å lagre avfall i en mellomperiode fram til en permanent deponeringsløsning var på plass.
I dag er det lagret avfall på Kjeller og i Halden. Flere er urolige for om lagringen av avfallet foregår på en sikker og forsvarlig måte. Atomavfall på avveie er en betydelig sikkerhetsmessig utfordring.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg viser til brev av 28. november fra Stortingets presidentskap, med spørsmål fra stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim om hvordan regjeringen følger opp Berganutvalgets (NOU (2001:30): Vurdering av strategier for sluttlagring av høyaktivt reaktorbrensel) anbefalinger om å etablere et sentralt lager for høyradioaktivt (langlivet) avfall i Norge.

Berganutvalgets hovedanbefaling var at det bør bygges et nytt mellomlager for brukt nukleært brensel og annet langlivet avfall i Norge, hvor avfallet kan lagres i 50-100 år for videre nedkjøling og i påvente av utredning og etablering av endelig deponeringsløsning. Berganutvalgets utredning ble fulgt opp ved nedsettelse av et departementsoppnevnt utvalg som leverte sin rapport i 2004 (Fase 1-utvalget (2004): Etablering av nytt mellomlager for høyaktivt avfall). Fase 1-utvalget utredet forskjellige løsninger for et samlagringsanlegg for brukt nukleært brensel og langlivet middelsaktivt avfall, både i et frittliggende bygg og i en fjellhall. Langlivet middelsaktivt avfall kommer i hovedsak fra sykehus, forsvar, forskning og industri. Utvalget ga et kostnadsoverslag for et nytt mellomlager på omkring 100 mill. kroner, noe avhengig av hvilken løsning som ble valgt.

Med bakgrunn i anbefalinger fra Berganutvalget og Fase 1-utvalget vil det om kort tid nedsettes et Teknisk utvalg og et Fase 2-utvalg for utredning av en mellomlagerløsning for brukt nukleært brensel og annet langlivet avfall. Teknisk utvalg skal utrede spesialbehandling av ustabilt brukt brensel i forkant av mellomlagring, og vurdere metoder for lagring og deponering av slikt brensel. Utvalget skal antyde kostnader og avfallsmengder forbundet med behandling av slikt brensel, og skal arbeide i ett år fra det blir nedsatt. Sellafield skal ikke vurderes som et alternativt sted for bearbeiding av avfallet. Utvalget skal like fullt utrede muligheter for bearbeiding av ustabilt brukt brensel i utlandet før det mellomlagres i Norge, fordi det i dag verken er infrastruktur eller kompetanse til å gjøre dette i Norge. Resultatene fra Teknisk utvalg skal inngå som underlag til Fase 2-utvalgets arbeid.

Fase 2-utvalget skal utrede valg av teknisk løsning og alternative steder for lokalisering av et mellomlager. Utvalget skal utrede mulighetene for modifisering av eksisterende lagre og/eller bygging av nye lagerfasiliteter ved eksisterende nukleære installasjoner. Videre skal utvalget utrede mulighetene for et nytt mellomlager i Norge i form av et samlagringsanlegg for brukt brensel og annet langlivet avfall. Fase 2-utvalget skal arbeide i to år fra det nedsettes, og utvalgets arbeid skal organiseres som en offentlig utredning (NOU).

Berganutvalget anbefalte at et mellomlager skulle etableres innen 10 år, det vil si i 2010. I Halden og på Kjeller finnes det i dag seks brenselslagre som tilfredsstiller strenge sikkerhetskrav og er underlagt inspeksjon fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Statens strålevern har i forbindelse med vurdering av Institutt for energiteknikks (IFEs) søknad om konsesjon til å drive og eie de nukleære anleggene i Halden og på Kjeller fra 2009, ikke identifisert forhold som ikke er tilfredsstillende ved de nukleære anleggene på Kjeller og i Halden. IFE har i sin søknad om ny konsesjon godtgjort at det er tilstrekkelig lagringskapasitet i Halden og på Kjeller for minst 10 års videre drift, til 2018. Ifølge Statens strålevern bør et nytt mellomlager stå ferdig i 2015. Tidsplanen det nå arbeides etter, er i tråd med en slik tidsramme.

Statens strålevern har som landets fagmyndighet fastsatt at sikkerheten blir ivaretatt gjennom vilkårene i IFEs konsesjon.