Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:357 (2008-2009)
Innlevert: 28.11.2008
Sendt: 01.12.2008
Besvart: 09.12.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Dersom man har betalt inn for mye i forskuddsskatt, hvor lenge kan kemneren drøye med å utbetale utestående, og hvilken rente skal benyttes?

Begrunnelse

Dersom rentegodtgjørelsen settes for lavt, gir dette kemneren insentiver til å somle med utbetalingen. Dette vil være svært uheldig for den næringsdrivende det gjelder, som foruten redusert likviditet også taper på dårlig rente.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I svaret tar jeg utgangspunkt i reglene i skattebetalingsloven 2005 med tilhørende skattebetalingsforskrift. Disse reglene trådte i kraft fra 1. januar 2008 for alle krav unntatt skattekrav. Fra og med 1. januar 2009 vil skattebetalingsloven 2005 med forskrift tre i kraft i sin helhet.

Det er ulike regler for tilbakebetaling av for mye innbetalt forskudd på skatt (forskuddstrekk og forskuddsskatt), avhengig av om tilbakebetalingen skjer før eller etter tidspunktet for ligning og avregning.

Tilgodebeløp som oppstår ved ordinær ligning og avregning skal tilbakebetales så snart som mulig, og senest tre uker etter at skatteoppgjøret er ferdig eller utlegging av skattelistene er kunngjort, jf. skattebetalingsloven 2005 § 10-60 tredje ledd.

Dersom tilgodebeløpet ikke blir utbetalt innen treukers-fristen, har skattyter krav på rentegodtgjørelse fra forfallstidspunktet og fram til utbetaling skjer. Rentesatsen tilsvarer den til enhver tid gjeldende sats etter forsinkelsesrenteloven, jf. skattebetalingsloven 2005 § 11-6 jf. § 11-3.

At skattyter i disse tilfellene har krav på rentegodtgjørelse etter forsinkelsesrenteloven er nytt i forhold til skattebetalingsloven 1952. Regelen er nå slik at når tilbakebetaling av forskudd på skatt og forhåndsskatt finner sted senere enn 6 uker etter at det ferdige skatteoppgjøret eller utleggingen av skattelisten ble kunngjort, har skattyter krav på rentegodtgjørelse av tilgodebeløpet med 0,5 prosent for hver måned eller del av måned som løp fra kunngjøringen inntil tilbakebetaling fant sted, jf. forskrift 26. februar 1999 nr. 272 om rentegodtgjørelse og rentetillegg av skatt m.v. § 1 bokstav e.

Ved tilbakebetaling av for mye innbetalt forskudd på skatt etter ligning og avregning ytes det også rente som kompensasjon for at den skattepliktige i en periode har betalt for mye skatt, jf. skattebetalingsloven § 11-5 annet ledd. Dette tilsvarer reglene i skattebetalingsloven 1952 med tilhørende forskrifter. Denne type renter er ikke knyttet opp til når tilgodebeløpet faktisk blir utbetalt. Jeg går derfor ikke nærmere inn på satser mv. Jeg nevner likevel at satsen er høyere for skattytere som omfattes av høstutlegget enn skattytere som omfattes av ligningsutlegget i juni.

Skattekontoret kan også før ligning og avregning frita personlige skattytere fra plikten til å innbetale gjenstående terminer av forskuddsskatt, når skattekontoret finner det overveiende sannsynlig at det som allerede er innbetalt, er tilstrekkelig til dekning av den skatt og trygdeavgift som vil bli utlignet for inntektsåret. I enkelte, særlige tilfeller kan skattekontoret treffe bestemmelse om tilbakebetaling av forskuddsskatt, jf. skattebetalingsloven § 6-3 sjette ledd jf. § 5-3 annet ledd. Skattytere som får tilbakebetalt forskuddsskatt før tidspunktet for ligning og avregning har imidlertid ikke krav på rentegodtgjørelse. Dette tilsvarer også reglene i skattebetalingsloven 1952 med forskrifter.