Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:356 (2008-2009)
Innlevert: 28.11.2008
Sendt: 01.12.2008
Besvart: 08.12.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Statsråd Heidi Grande Røys uttalte på DIFIs konferanse 26. november 2008 at "vi er langt i fra det ambisiøse målet vi har satt for å komme opp på måltall på e-handel.".
Betyr dette at Regjeringen har gitt opp målet om at 25 % av offentlige anskaffelser skal skje gjennom e-handel innen utgangen av 2009, og hva er statsrådens begrunnelse for dette?

Begrunnelse

Moderniseringsminister Morten Meyer fra Høyre satte i 2005 klare mål om elektronisk handel i offentlig sektor. Han fremla dokumentet "Strategi og tiltak for bruk av elektroniske forretningsprosesser (elektronisk handel) i offentlig sektor" i oktober 2005, der følgende mål ble knesatt:

"Moderniseringsdepartementets mål i eNorge 2009 side 20 pkt 2.4 er at:

- I løpet av 2007 skal alle offentlige virksomheter ha målsettinger, strategi og planer for sine innkjøp som inkluderer bruk av elektroniske prosesser.
- I løpet av 2009 skal 25 % av volumet fra offentlige driftinnkjøp være helt eller delvis skaffet tilveie gjennom konkurranser basert på elektroniske prosesser for samhandling med næringslivet."

Målet om at 25 % av volumet fra offentlige driftinnkjøp skal være skaffet til veie gjennom konkurranser basert på e-handel ble adoptert av den nye regjeringen, noe som ble bekreftet av statsråd Heidi Grande Røys på Ehandelskonferansen den 12. oktober 2007.
På DIFI's konferanse om miljø, etikk og effektivisering i offentlige anskaffelser 26.november 2008 uttalte statsråd Heidi Grande Røys følgende:

"Vi vurderer tiltak for å styrke kompetansen og ikke minst øke bruken av e handel for å sikre at regelverket blir etterlevd" og videre "E-handel er undervurdert når det gjelder innkjøp og vi er langt i fra det ambisiøse målet som vi har satt for å komme opp på måltall på e-handel."

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Jeg viser til spørsmål fra representanten Torbjørn Hansen om regjeringen har gitt opp målet om at 25 % av offentlige anskaffelser skal skje gjennom e-handel innen utgangen av 2009. Representanten siterer videre fra mitt innlegg på DIFIs innkjøpskonferanse hvor jeg viste til at vi er langt fra regjeringens ambisiøse mål for e-handel.

Regjeringen har høye ambisjoner for bruk av elektroniske verktøy i offentlige innkjøpsprosesser. Når jeg på konferansen sa at vi har langt igjen, var det for å oppfordre innkjøperne og leverandørene til videre innsats på dette området, og ikke fordi vi har senket ambisjonsnivået.

Gjennom arbeidet med en egen stortingsmelding om offentlige innkjøp gjennomgår vi hvilke tiltak som kan forbedre offentlige innkjøpsprosesser og styrke etterlevelsen av regelverket. Økt bruk av elektroniske verktøy er et viktig virkemiddel for å forbedre og effektivisere innkjøpsprosessen.

I arbeidet med stortingsmeldingen går vi også grundigere inn i målene for e-handel og vurderer hvordan regjeringen skal jobbe for å øke bruken. Tallene som ofte har vært fremhevet for bruk av elektronisk handel, har vært knyttet til ordrehåndtering over markedsplassen ehandel.no. Innkjøpsprosessen omfatter flere ledd, fra kunngjøring til betaling. I arbeidet med stortingsmeldingen vurderer vi om målet om økt bruk av elektroniske verktøy i større grad bør representere bredden i innkjøpsprosessen. Alle kunngjøringer i Doffin skjer elektronisk. Funksjonaliteten i Doffin har blitt utvidet slik at innkjøpere kan legge ut konkurransegrunnlaget elektronisk, og det er muligheter for frivillig kunngjøring. DIFI kan nå tilby verktøy for elektronisk konkurransegjennomføring til bruk for en rekke statlige og kommunale virksomheter. Regjeringen har også satt i gang et arbeid for å vurdere innføring av krav til elektronisk faktura i staten, og departementet gjennomgår nå høringsuttalelsene til rapporten fra arbeidsgruppen som har jobbet med dette. At EU-Kommisjonen har gitt Norge i oppdrag å lede et prosjekt som skal forenkle innkjøp på tvers av landegrensene viser også at Norge ligger langt fremme på dette feltet.

Det videre arbeidet for økt bruk av elektroniske verktøy bør omfatte hele innkjøpsprosessen. Jeg slår meg altså ikke til ro med dagens tilstand, men vil ha en fortsatt offensiv innsats for å øke bruken av elektroniske løsninger.