Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:368 (2008-2009)
Innlevert: 01.12.2008
Sendt: 02.12.2008
Besvart: 09.12.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede er blitt kontaktet av en rekke veteraner som har etterspurt resultatene fra en varslet undersøkelse, som skal foretas av Forsvarsdepartementet i forbindelse med tjenestegjøring under Golfkrigen.
Kan undertegnede derfor be statsråden redegjøre for hva som er gjort, samt hva som vil bli gjort, og når veteranene kan vente seg et svar fra Forsvarsdepartementets side?

Begrunnelse

Undertegnede er blitt kontaktet av en rekke veteraner som har etterspurt resultatetene fra en varslet undersøkelse, som skal foretas av Forsvarsdepartementet i forbindelse med tjenestegjøring under Golfkrigen.
Vi har videre kunnet lese gjentatte medieoppslag der veteraner står frem og føler seg sviktet på grunn av manglende tilbakemeldinger fra Forsvarsdepartementets side.
Undertegnede er av den oppfatning at det umiddelbart må klargjøres fra statsrådens side, hva og når noe vil skje i denne saken, slik at veteranene ikke føler seg oversett fra myndighetenenes side.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forsvaret arbeider kontinuerlig med å iverksette tiltak for å forebygge skader og sykdom som en følge av tjeneste i utenlandsoperasjoner. Basert på eksisterende medisinsk kunnskap og informasjon fra områdene hvor personellet tjenestegjør, gjennomføres forebyggende tiltak ut fra en risikovurdering. Til tross for det betydelige arbeidet Forsvaret gjør for å forebygge skader og sykdom, vil deltagelse i utenlandsoperasjoner kunne medføre fysiske og psykiske skader.

Når det gjelder hva som er gjort i forhold til personellet som deltok i Norwegian Medical Company i Saudi Arabia (NORMEDCOY SA) i perioden januar - april 1991 og Norwegian Medical Unit i United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission (NORMEDUNIT-UNIKOM) i perioden april 1991 - april 1992, vil jeg anføre følgende:

Forsvarets sanitet har foretatt to undersøkelser ift. veteranene fra det norske bidraget fra Gulf-krigen 1991 - 1992. Den første undersøkelsen ble foretatt i 2001 - 2002. Forsvarets opplyser at rapporten som ble fremlagt i 2003 ikke viste noen markante funn.

I april 2008 ble det, på initiativ fra Forsvarsdepartementet, foretatt en såkalt registerundersøkelse med fokus på ovennevnte personellgruppe, og med særskilt vekt på NORMEDUNIT. Analyser basert på uføretrygd og sykemeldingsdager flere år etter avsluttet tjeneste, viser at det er noe hyppigere forekomst av helseplager blant deltagerne i NORMEDUNIT enn blant deltagere i andre internasjonale operasjoner. Deltakerne i NORMEDCOY SA har ingen forhøyet forekomst av uføretrygd eller sykemeldinger sammenliknet med deltakere i andre utenlandsoperasjoner.

Jeg oppfatter at det er resultatene fra den sistnevnte undersøkelsen som nå etterspørres. Jeg kan opplyse at Forsvaret, så snart det er praktisk mulig, vil sende et oppfølgingsbrev til berørte veteranene fra Irak. I brevet vil Forsvaret gi informasjon om hva som er gjort og hva som gjøres videre, samt redegjøre for resultatene fra de to nevnte undersøkelsene. Brevet vil også inneholde kontaktinformasjon til Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk, hvor veteranene for øvrig når som helst har et åpent tilbud om individuell oppfølging. Når det gjelder de av veteranene Forsvarets sanitet er kjent med at har påviselige helseplager, vil disse bli særskilt kontaktet av Forsvaret.