Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:371 (2008-2009)
Innlevert: 02.12.2008
Sendt: 03.12.2008
Besvart: 10.12.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden foreta seg noe for at kommunene skal slippe en stor økonomisk belastning ved behandling av planforslag fra Statens vegvesen?

Begrunnelse

I forbindelse med utbygging av stamveinettet, i dette tilfellet konkret E-18 gjennom Vestfold, påløper store kostnader i forbindelse med kommunenes behandling av planforslag fra Statens vegvesen. I Larvik kommune alene har Statens vegevesen motsatt seg å betale ca. 1,5 millioner kroner i saksbehandlingsgebyr. Gebyret er ment å dekke kostnadene kommunen har ved behandling av planforslagene.
I en kommunal hverdag med svært trang økonomi går slike manglende gebyrinntekter direkte ut over behandlingen av andre private planforslag. Lokalpolitikere ønsker naturligvis å behandle planforslag fra Statens vegvesen raskt og effektivt og innenfor rammene plan- og bygningsloven setter, men det skaper store utfordringer for kommunene hvis statlige etater skal unngå å betale for de tjenestene alle andre må betale for og med det som konsekvens at de som faktisk betaler for tjenestene får et dårligere tilbud.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: All vegplanlegging skjer i dag etter plan- og bygningsloven, med kommunen som planmyndighet. Statens vegvesen kan imidlertid med hjemmel i § 9-4 første ledd i plan- og bygningsloven utarbeide og fremme regulerings- og bebyggelsesplaner, og vegvesenet kan også beslutte å legge slike planer ut til offentlig ettersyn. Det blir ikke riktig å likestille behandling av planer for riks- og fylkesveganlegg med behandling av private reguleringsplanforslag. Miljøverndepartementet har i flere anledninger uttalt at Statens vegvesen ikke er pliktig å betale gebyr til kommunen for planer som utarbeides etter § 9-4.

I forbindelse med at Larvik kommune i 2007 vedtok at Statens vegvesen Region sør skulle betale kr 500 000,- i gebyr for behandling av reguleringsplan for E18, strekningen Sky – Telemark grense, forela Samferdselsdepartementet likevel saken for Miljøverndepartementet til vurdering. Miljøverndepartementet konkluderte med at § 109 i plan- og bygningsloven ikke gir hjemmel til å kreve kommunalt gebyr fra Statens vegvesen for planforslag etter § 9-4.

Til nærmere orientering vedlegges kopi av Miljøverndepartementets svar i brev av 14.02.08.

Jeg kan ikke se at det er grunnlag for at jeg skal foreta meg noe i denne saken. Jeg viser til at det er kommunen som er planmyndighet, og at i de saker der plan- og bygningsloven § 9-4 er benyttet, blir kommunens saksbehandling mindre omfattende.