Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:372 (2008-2009)
Innlevert: 02.12.2008
Sendt: 03.12.2008
Besvart: 12.12.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden garantere at museer som velger å ikke konsolideres fortsatt skal få statlig støtte?

Begrunnelse

I Adresseavisen har det den senere tid vært en rekke artikler knyttet til konsolideringsprosessene ved ulike museer i Sør-Trøndelag. En rekke museer har valgt å konsolidere seg, i tråd med signaler fra storting og departement. De som derimot har valgt å stå utenfor konsolideringsprosessen senest eksemplifisert av bl.a. Orkla Industrimuseeum står nå i fare for å miste fylkeskommunal støtte, og dermed også statlig støtte.
Undertegnede mener at konsolideringsprosessene i landet generelt i stor grad har vært ønskelig, men vil understreke at det aldri har vært meningen å straffe dem som velger å stå utenfor ved at man skal fjerne statlige tilskudd slik som i tilfellet skissert ovenfor. Etter undertegnedes mening er sistnevnte eksempel på et svært uheldig utslag av Stortingets intensjon bak konsolideringsprinsippet i Museumsreformen. Det bør fortsatt være rom for individuelle løsninger i museumssektoren, uten at departementet skal "straffe" enkelte museer.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det landsomfattende konsolideringsarbeidet som gjennomføres i forbindelse med museumsreformen, innebærer en restrukturering av museumslandskapet som vil utvikle feltet til det beste for publikum. Konsolidering av små og mellomstore museer i større regionale enheter gir en mer robust økonomisk-administrativ basis og bredere og sterkere fagmiljøer. Staten har bidratt med betydelige økninger i driftsmidlene til museene i forbindelse med konsolideringsprosessene. Fylkeskommuner og kommuner som nyter godt av museenes kompetanse, formidling og andre tjenester, har et grunnleggende delansvar for finansieringen av museene.

Jeg vil understreke at regionalt tilskudd til museene er en forutsetning for statstilskudd. Derfor vil bortfall av det regionale tilskuddet også medføre bortfall av statsstøtten. Det er derfor ikke mulig å garantere at musèer som velger å ikke konsolideres fortsatt får statlig støtte, dersom manglende konsolidering resulterer i bortfall av regional støtte. Departementet vil komme tilbake til Stortinget med rapportering om konsolideringen på egnet måte.