Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:374 (2008-2009)
Innlevert: 02.12.2008
Sendt: 03.12.2008
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 11.12.2008 av justisminister Knut Storberget

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Kan statsråden komme med utfyllende informasjon om det har blitt foretatt en evaluering av ordningen med stiftelsesregister, og i så fall hva som er erfaringene og vurderingene så langt?

Begrunnelse

Jeg stilte spørsmål til justisministeren i mars 2007 om Stiftelsesregisteret. Etter det jeg nå er kjent med er ansvaret flyttet til Kulturdepartementet. I svar (datert 11.04.2007) på mitt spørsmål uttalte justisministeren bl.a. følgende:

"Jeg vil følge utviklingen i Stiftelsestilsynet nøye, og etter utgangen av året vil det bli foretatt en gjennomgang av ordningen. Gebyret og avgiftene vil etter dette bli vurdert i lys av Stiftelsestilsynets ressursbehov. Jeg understreker avslutningsvis at det er en klar forutsetning at førstegangsregistreringsgebyret og den årlige avgiften ikke er ment å gi netto inntekter til staten, men at de kun skal gå til å drifte Stiftelsestilsynet."

Med bakgrunn i svaret så ønsker jeg å få utfyllende informasjon om det har blitt foretatt en slik gjennomgang av ordningen som varslet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Saken er overført fra Kultur- og kirkeministeren til meg som rette vedkommende for besvarelse.

Som jeg redegjorde for i mitt svar av 10.04.2007, trådte Stiftelsesloven av 15. juni 2001 nr. 59 i kraft 1. januar 2005. Loven slår fast at det skal være et sentralt offentlig tilsyn med stiftelser, Stiftelsestilsynet. Det fremgår videre av loven at en av Stiftelsestilsynets oppgaver er å føre et register der alle landets stiftelser skal stå registrert.

Stiftelsestilsynet finansieres gjennom et gebyr for førstegangsregistrering og en årlig avgift til Stiftelsestilsynet.

Førstegangsregistreringsgebyret og den årlige avgiften er ikke ment å gi netto inntekter til staten, men skal kun gå til å drifte Stiftelsestilsynet. Nivået på avgiften må derfor vurderes på bakgrunn av Stiftelsestilsynets oppgaver og ressursbehov. Dette gjøres naturligvis i forbindelse med utarbeidelsen av statsbudsjettet, men departementet har også nær kontakt med Stiftelsestilsynet gjennom hele året, og avgiftsnivået vurderes fortløpende. Gebyret og avgiften har vært uforandret siden de ble innført 1.1.2005. Justisdepartementet fant heller ikke i forbindelse med budsjettet for 2009 grunn til å endre nivået, men dette vil bli vurdert på nytt i løpet av 2009.

Stiftelsestilsynet har frem til 1. januar 2009 hjemmel til å unnlate å kunngjøre vedtak om opphevelse av en stiftelse i visse tilfeller. Etter 1. januar 2009 må alle slike vedtak kunngjøres, og dette kan medføre økte kunngjøringskostnader. Hvor stor økningen vil bli, er det imidlertid vanskelig å si helt sikkert.

Stiftelsestilsynet har siden opprettelsen i 2005 brukt store deler av ressursene på opprettelsen av stiftelsesregisteret og å påse at stiftelsenes vedtekter og organisasjon er blitt brakt i samsvar med reglene i den nye loven. Fristen for å melde stiftelsen til Stiftelsestilsynet og å bringe stiftelsen i samsvar med reglene i stiftelsesloven, var 1. januar 2007. I løpet av 2008 har Stiftelsestilsynet brukt større deler av ressursene på tilsynsvirksomhet som forutsatt i stiftelsesloven. Dette er ressurskrevende oppgaver, og kostnadene kan variere fra år til år.

Erfaringene så langt viser at Stiftelsestilsynet har bidratt til en mer ensartet praksis enn tidligere. Stiftelsene har ikke eiere eller medlemmer som fører kontroll med forvaltningen av stiftelsen. Opprettelsen av Stiftelsestilsynet har medført bedre kontroll med at stiftelsene drives i samsvar med lov, forskrift og stiftelsens vedtekter, og at midlene brukes til å realisere formålet. Dette kommer stiftelsene selv til gode, og bidrar til å styrke omverdenens tiltro og tillit til stiftelsesformen.

Stiftelsestilsynet finansieres av stiftelsene selv, og er avhengig av tillit fra stiftelsene. Jeg er derfor svært opptatt av at avgiften ikke blir så stor at den truer stiftelsenes formålsrealisering. Samtidig er det viktig at Stiftelsestilsynet har tilstrekkelige ressurser for å ivareta stiftelsenes interesser på en god måte. Disse hensynene ligger til grunn når vi også i 2009 vil vurdere å øke eller senke avgiftene.