Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:376 (2008-2009)
Innlevert: 02.12.2008
Sendt: 03.12.2008
Besvart: 09.12.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Frem til 2009 har kommunene som kjent hatt øremerkede midler til psykiatrisatsingen. Dette inkluderer også en ordning med finansiering av boliger administrert av Husbanken. En rekke kommuner har bygd eller planlagt slike boliger. Tilskuddet faller imidlertid bort fra nyttår.
Spørsmålet for mange andre kommuner er om finansierte boliger som påbegynnes i 2008 får tilskudd som forutsatt, eller om ordningen avvikles også for påbegynte boliger?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Tilskuddene som ble gitt til bygging av omsorgsboliger under Opptrappingsplan for psykisk helse ble gitt over kap. 586 post 60 Oppstartingstilskudd. Prosjekter som fikk Oppstartingstilskudd, som var et engangstilskudd, kvalifiserte automatisk for tilskudd over kap. 586 post 63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag. Kompensasjonstilskuddet er en årlig ytelse som blir gitt over 30 år etter at prosjektene er ferdigstilt.

Under opptrappingsplanen ble det gitt tilsagn til bygging av 3 400 omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser. De siste tilsagnene til disse boligene ble gitt i 2004. De siste tilsagnene til omsorgsboliger og sykehjemsplasser under Handlingsplan for eldreomsorgen som også ble gitt over Oppstartingstilskuddet, ble gitt i 2003. Dette innebærer at det etter 2004 ikke er gitt tilsagn til omsorgsboliger og sykehjemsplasser verken under Opptrappingsplanen for psykisk helse eller Handlingsplanen for eldreomsorgen. Bevilgningene som er gitt har i sin helhet gått til utbetaling av tilsagn etter hvert som byggeprosjektene har blitt ferdigstilt.

I 2008 er det ikke gitt bevilgning på Oppstartingstilskuddet da overførte midler på posten vil dekke de resterende utbetalingene. Noen ytterst få kommuner har fått godkjent utsettelse til 2009 med å ferdigstille sine boligprosjekter for mennesker med psykiske lidelser. Utbetalingene til disse kommunene vil skje ved overførte midler fra 2007.

I 2008 er det som en del av Omsorgsplan 2015, innført en ny tilskuddsordning for omsorgsboliger og sykehjemsplasser (kap. 586 post 64 Investeringstilskudd). Formålet med ordningen er å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose og funksjonshemminger. Målgruppen for ordningen er personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, herunder eldre, personer med psykiske og sosiale problemer, rusproblemer, nedsatt funksjonsevne, langvarige somatiske sykdommer, og utviklingshemming.

Kommuner som ønsket å starte bygging av nye omsorgsbolig- og sykehjemsprosjekter allerede i 2007, dvs. før ordningen ble innført, har fått mulighet til å søke om tilskudd etterskuddsvis. Søknadene for disse prosjektene blir behandlet på lik linje med søknader som har kommet inn i 2008, og det er ikke gitt forhåndsgodkjenning for disse søknadene.

For å få investeringstilskudd forutsettes det som nevnt at boligene og sykehjemsplassene har heldøgns helse- og sosialtjenester. Dersom kommunen ønsker å etablere boliger for mennesker med psykiske lidelser som ikke har behov for heldøgnstjenester, kan det søkes om tilskudd på kap. 581 post 75 Boligtilskudd. Boligtilskuddet går til utleieboliger for vanskeligstilte, til etablering i egen eid bolig for vanskeligstilte og til tilpasning av boliger for eldre og funksjonshemmede.