Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:406 (2008-2009)
Innlevert: 08.12.2008
Sendt: 08.12.2008
Besvart: 15.12.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er status for ikrafttredelse av lov om registrering av innsamlinger, og hvem skal sørge for utvikling, etablering og drift av et slikt register?

Begrunnelse

Regjeringen la våren 2007 fram Ot.prp. nr. 47 (2006 – 2007) Om lov om registrering av innsamlinger. Den ble da behandlet som en hastesak. En samlet opposisjon mente at loven var dårlig utredet, og fremmet forslag i Stortinget om at loven skulle sendes tilbake til Regjeringen, jf. Innst. O. nr. 69 (2006 - 2007). Loven ble vedtatt av flertallet i Stortinget i juni 2007.
I St.meld. nr. 39 (2006 - 2007) Frivillighet for alle orienteres det om at ansvaret for utvikling, etablering og drift av registeret er lagt til Brønnøysundregistrene. Utviklingsperioden anslås videre til om lag ett år, og det tas ifølge meldingen sikte på at registeret skal være i drift fra 1. januar 2009.
Undertegnede har i denne forbindelse merket seg at departementet i april 2008 kunngjorde følgende utlysning, tilgjengelig fra departementets nettsted, hvor bl.a. følgende fremgår:

"Kultur- og kirkedepartementet skal inngå en avtale om etablering og drift av et register for innsamlinger til samfunnsnyttige formål. Avtalen skal ha seks års varighet. Departementet ber om tilbud fra aktører som ønsker å inngå avtale om å forestå slik etablering og drift."

I St.prp. nr. 1 (2008 - 2009) for Kultur- og kirkedepartementet er det satt av 0,5 mill. kroner knyttet til etablering av et innsamlingsregister.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Lov om registrering av innsamlinger ble vedtatt 29. juni 2007. Hovedmålsettingen med en lovregulering av innsamling av gaver til frivillige organisasjoner er at den skal bidra til å opprettholde eller øke tilliten mellom givere og innsamlingsaksjoner på en bedre måte enn om området forblir uregulert.

I begrunnelsen til spørsmålet vises det til at det i St.meld. nr. 39 (2006-2007) heter at etablering og drift av registeret er lagt til Brønnøysundregistrene og at det tas sikte på at registeret skal være i drift fra 1. januar 2009. Jeg gjør oppmerksom på at dette ble korrigert i departementets brev av 2. november 2007 til Stortingets familie- og kulturkomité., der det heter:

”Kapittel 1.3 Andre prosesser i frivillighetspolitikken

Side 13, venstre spalte, 1. avsnitt: De to siste setningene i første avsnitt skal flyttes til slutten av omtalen under ” Lov om register for frivillig virksomhet” på side 12. Setningene lyder:

”Ansvaret for utvikling, etablering og drift av registeret er lagt til Brønnøysundregistrene. Utviklingsperioden anslås til om lag ett år, og det tas sikte på at registeret er i drift fra 1. januar 2009.”

Dette betyr at det er Frivillighetsregisteret som skal legges til Brønnøysundregistrene, og at det er Frivillighetsregisteret som skal være i drift fra 1. januar 2009.

I lov om registrering av innsamlinger § 2 siste ledd heter det at en alminnelig stiftelse utpekt av departementet skal være registreringsorgan. Etablering og drift av register for innsamlinger ble kunngjort 14. april 2008 med frist for å inngi tilbud 30. mai 2008. Kultur- og kirkedepartementet mottok tilbud kun fra Innsamlingskontrollen.

Innsamlingsregisteret skal etableres gjennom et samarbeid med Brønnøysundregistrene med sikte på gjensidig utveksling og gjenbruk av relevante opplysninger i forholdet mellom innsamlingsregisteret og frivillighetsregisteret. Utveksling av data mellom de to registrene skal også bidra til mulig utvidelse og kvalitetssikring av opplysningsinnholdet, både i innsamlingsregisteret og frivillighetsregisteret. Målet med samarbeidet med Brønnøysundregistrene skal være å unngå at organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret unødig må registrere identiske opplysninger i frivillighetsregisteret og innsamlingsregisteret.

Kultur- og kirkedepartementet er i ferd med å inngå avtale med Innsamlingskontrollen, og departementet legger til grunn at innsamlingsregisteret skal være etablert 1. juli 2009.