Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:384 (2008-2009)
Innlevert: 04.12.2008
Sendt: 05.12.2008
Besvart: 16.12.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Vil statsråden sørge for at det foretas en gjennomgang av åndsverksloven med sikte på å ivareta rettigheter knyttet til elektroniske/digitalt baserte kunstneriske uttrykk?

Begrunnelse

Kunstneriske uttrykk basert på digital fremstilling blir stadig vanligere. Dette gjelder lydbearbeidelse, videokunst og billedkunst basert på digital bearbeidelse av billedmateriale, gjerne med fotografisk utgangspunkt, en form blant andre billedkunstneren Marianne Heske arbeider innenfor. Erfaringer blant andre hun har gjort viser at digitale uttrykk, og de prosesser disse involverer, reiser særlige problemstillinger som ikke var forutsatt da dagens åndsverkslov ble utformet.
Eksempelvis vil man finne eksempler der produserende selskaper besitter digitale bearbeidelses- og lagringsmuligheter kunstneren ofte ikke selv har. Dette kan få til følge at verket over tid vil bli lagret hos andre enn kunstneren selv. Dette reiser spørsmål knyttet til lagringsplikt, utleveringsplikt og aktsomhetsnormer i forhold til sletting. Så vidt vites baserer enkelte aktører seg her på regnskapslovens prinsipper om lagring, dvs. en begrenset tid på ti år. Det finnes også eksempler på aktører som nekter utlevering av lagret materiale og som hevder at de ikke har lagringsplikt overhodet dersom ikke dette er særlig avtalt. Etter undertegnedes oppfatning viser dette gråsoner som bør gjennomgås med sikte på avklarende lovbestemmelser. Spørsmålet er om for eksempel den som lagrer slike verk skal ha opplysningsplikt i forhold til rettighetshaverne før sletting finner sted.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I departementet er vi nå i gang med revisjonen av åndsverkloven sett i lys av revisjonen i 2005 og utviklingen de senere år. Det er dessuten en målsetting å gjøre loven enklere å forstå, samt å opprettholde balansen mellom de interesser loven skal ivareta.

Vi vil ved revisjonen se på alle problemstillinger det er naturlig å vurdere, ikke minst som følge av ny teknologi. Jeg understreker at prosessen frem mot en ny lov vil være åpen og inkluderende, og at alle relevante parter skal få komme med sine synspunkter underveis i prosessen.