Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:385 (2008-2009)
Innlevert: 04.12.2008
Sendt: 05.12.2008
Besvart: 16.12.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): EUs klima- og energipakke er for tiden under behandling i EUs organer. En del av klima- og energipakken er EUs nye fornybardirektiv som bl.a. innebærer en forpliktende målsetting om at minst 20 pst. av energiforbruket i EU innen 2020 skal komme fra fornybare energikilder.
Når vil Regjeringen ta stilling til om fornybardirektivet skal implementeres i norsk lovgivning?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Norge har høye ambisjoner i klimapolitikken, og vi har høye ambisjoner når det gjelder fornybar energi. Jeg ser derfor positivt på EUs offensive politikk på disse områdene.

Når det gjelder fornybardirektivet vil Regjeringen i tråd med vanlig praksis ta stilling til dette når det foreligger en endelig beslutning i EU. Det er først på dette tidspunktet det vil foreligge et grunnlag for å vurdere hvordan direktivet bør tilpasses norsk rett.

Norge følger vedtaksprosessen i EU på vanlig måte. Fornybardirektivet ble vedtatt av rådet på EUs toppmøte 12. desember, og en endelig behandling skjer i Europaparlamentet 17. desember. På grunnlag av disse møter vil vi snart se en endelig tekst for behandling i EØS-prosessen.