Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:387 (2008-2009)
Innlevert: 04.12.2008
Sendt: 05.12.2008
Besvart: 16.12.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Planer om kraftlinjer skaper mange steder konflikter i forhold til lokalbefolkningen. Kraftlinje i luftspenn fra Sima til Samnanger langs Hardangerfjorden vil rasere et unikt naturlandskap. Det er derfor viktig å komme frem til en god strategi som kan forene behovet for en sikker kraftforsyning med å ta vare på verdifulle naturverdier. Ved behandlingen av Dok. 8:9 (2007 - 2008) var det bred tilslutning til at Regjeringen skulle legge frem en sak om dette for Stortinget.
Når kan vi forvente en slik sak?

Begrunnelse

I Dok 8:9 (2007 - 2008) fremmet representanter fra Høyre forslag om strategi for bygging av kraftlinjer. Forslaget ble vedlagt protokollen, men en samlet komite uttalte:

"Komiteen mener det er viktig å komme frem til en god strategi som kan forene behovet for en sikker kraftforsyning med å ta vare på verdifulle naturverdier, og som har bred forankring i befolkningen i de berørte områdene. Viktige avveininger her er trasévalg, kabel under jorden eller på sjøbunnen som et alternativ til kraftlinjer i høyspentmaster over bakken, og valg av lokalisering av kraftproduksjon, som kan begrense behovet for kraftoverføring mellom ulike deler av landet.
Komiteen mener derfor det er viktig at Stortinget får anledning til en debatt om ulike strategier for en sikker og kostnadseffektiv kraftforsyning i alle deler av landet, samtidig som verdifulle miljøverdier ivaretas."

Komiteens flertall fra Ap, SV og Sp bad Regjeringen på egnet måte legge dette frem for Stortinget.
Tross dette og en lang rekke meningsytringer i Hordaland, også fra rød-grønne politikere, så har ikke Regjeringen lagt frem en sak for behandling i Stortinget. Status i saken om kraftlinje i luftspenn fra Sima til Samnanger etter lengre tids saksbehandling ligger nå til behandling hos Regjeringen.
Det vil være meget oppsiktsvekkende om Regjeringen ikke følger opp Stortingets krav om en behandling av kraftlinjepolitikken i Stortinget før denne saken avgjøres.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Departementet arbeider for tiden med en strategi for hvordan det skal tas enda sterkere hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn når forsterkninger i kraftnettet skal planlegges. Denne strategien inkluderer et bredt spekter av spørsmål rundt politikken om forsterkning og fremføring av kraftledningsanlegg. Rammene for denne strategien er lagt. Gjennomføringen av strategien er delvis igangsatt. NVE har skjerpet sine krav til utredninger av avbøtende tiltak, og etaten vurderer i større grad enn tidligere tiltak på regionalt nivå. Et eksempel på slike tiltak er fjerning av eksisterende nett på lavere spenningsnivå når nye sentralnettsforsterkninger bygges.

Deler av strategien gjør det nødvendig med mer omfattende utredninger som NVE og departementet nå har under arbeid. Strategien vil bli presentert samlet for Stortinget når arbeidet er fullført.

Saken om sentralnettsforsterkningen mellom Sima og Samnanger er påklaget til Olje- og energidepartementet. Klagesaken ble oversendt fra NVE 11. d.m. Jeg ber derfor om forståelse for at jeg ikke kan komme med noen nærmere vurderinger av denne saken nå.