Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:389 (2008-2009)
Innlevert: 04.12.2008
Sendt: 05.12.2008
Besvart: 09.12.2008 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Krisen i politiet er akutt, og regjeringen har så langt ikke presentert en troverdig strategi for hvordan krisen kan løses på kort sikt. Problemene i politiet er så alvorlig at situasjonen krever strakstiltak.
Kan statsråden redegjøre nærmere for innholdet i det han kaller en politistudie og bakgrunnen for at det vil ta enda år å finne ut av hvordan sivile kan forsterke politiet siden dette var et sentralt tema i bemanningsutvalgets rapport som ble fremlagt i juni i år?

Begrunnelse

I nyhetene på TV2 onsdag 3. desember uttalte justisministeren at han vil iverksette en omfattende studie av politietaten, blant annet for å finne ut hvordan man skal få flere politifolk ut i gatene. Den skal ifølge statsråden pågå i ett år fremover. Høyre har gjentatte ganger foreslått dette, senest under behandlingen av statsbudsjettet for 2009, uten tilslutning fra regjeringspartiene. Til overmål har Regjeringen ved første anledning valgt å se bort ifra anbefalingene i sitt eget bemanningsprosjekt ved kun å foreslå 10 millioner til sivile stillinger i 2009. Dette er vesentlig mindre enn det bemanningsprosjektet anbefaler. Bemanningsprosjektet er en nøktern vurdering av etatens fremtidige mannskapsbehov. Det fremstår dessuten som underlig at statsråden velger å orientere om en slik studie i media etter å ha forholdt seg taus om dette i Stortinget dagen før under justiskomiteens budsjettdebatt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Etter min mening gir Politidirektoratets rapport ”Politiet mot 2020 – bemannings- og kompetansebehov i politiet” er et godt grunnlag for å vurdere bemanningsbehovet i politi- og lensmannsetaten framover. I budsjettforslaget for 2009 har vi også fulgt opp de anbefalinger som er gitt i rapporten, ved å øke opptaket på Politihøgskolen til 552 studenter. I tillegg er det gitt betydelige bevilgningsøkninger bl.a. til utlendingsfeltet og til bekjempelse av økonomiske kriminalitet ved Oslo politidistrikt. Dette innebærer mulighet for politidistriktene til å opprette mange sivile årsverk. Dette viser etter min mening at vi tar på alvor de anbefalingene som er framsatt i rapporten.

Politiet har fått store ressursøkninger de senere år, og det er etter min mening viktig å vurdere om politiets ressurser brukes på best mulig måte. Konsulentfirmaet Agenda har på oppdrag av Politidirektoratet gjennomført en analyse av ressursbruken i politiet. Første fase i dette arbeidet har vært å undersøke hvor mye av ressursene som brukes til lønn og leie av lokaler. Som jeg tidligere har informert Stortinget om, skal det gjennomføres flere faser i dette arbeidet, bl.a. skal det undersøkes om ressursene som tildeles brukes i samsvar med de politiske og faglige føringer som er gitt. Politidirektoratet utarbeider et grunnlag for det videre arbeidet. Dette skjer i nært samarbeid med Justisdepartementet.

Jeg har også under planlegging et prosjekt i regi av Justisdepartementet hvor jeg bl.a. ønsker å se på ressursutvikling og - fordeling, resultatutvikling med mer. Sentralt vil også være å se på bemanning, spesielt sivile stillinger slik at politiutdannede kan frigjøres til operativ virksomhet. Det er viktig å vurdere organisering, arbeidsformer mv for å se hva som kan gjøres for å få et mer effektivt politi. Jeg vurderer også om det skal igangsettes et forskningsprosjekt. Når rammene for prosjektet er klare, vil jeg informere Stortinget på egnet måte

Jeg følger utviklingen i politiet nøye og vurderer fortløpende hva som er nødvendig å gjøre.