Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:390 (2008-2009)
Innlevert: 04.12.2008
Sendt: 05.12.2008
Besvart: 11.12.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Regjeringen holder fast på en fortvilet rest av en unødvendig regionsreform deler av riksveinettet skal overføres fra staten til fylkene. Ferske tall viser at etterslep i vedlikehold på riksveinettet øker også i 2009; samlet øker etterslepet fra 17,7 mrd. ved utgangen av 2008 til nesten 19 mrd. ved utgangen av 2009. Hele 12 mrd. av dette gjelder det øvrige riksveinettet som regjeringen vil overføre til fylkene.
Hva er Regjeringens planlagte tiltak for å dekke inn vedlikeholdsetterslepet på de veiene fylkene skal overta?

Begrunnelse

Jeg viser til svar på spm 349 fra finanskomiteen/FrPs fraksjon av 14.10.2008.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Utfordringene knyttet til vedlikehold er ikke påvirket av eierskap til vegene. Jeg er opptatt av at vedlikeholdsinnsatsen styrkes. Det er den gjort gjennom de budsjetter Stortinget har vedtatt i denne perioden. Denne innsatsen vil videreføres og styrkes uavhengig av regionreformen og spørsmålet om eierskap til vegnettet.

Som det går fram av Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen) fra Kommunal- og regionaldepartementet, overtar fylkeskommunene ansvaret for øvrig riksvegnett med den standard det har og tilhørende rettigheter og forpliktelser slik de er på overtakelsestidspunktet.

En overføring av ansvaret for det vesentligste av øvrig riksvegnett innebærer at statens midler til samferdselsformål for dette vegenettet vil bli trukket ut av Samferdselsdepartementets budsjett fra 2010. Statens midler til fylkesvegnettet vil inngå som del av rammetilskuddet over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett, jf. også St.prp. nr. 1 (2008-2009). Det pågår nå et arbeid med et samlet økonomisk opplegg for regionreformen. En vurdering av midler til drift- og vedlikehold på vegnettet inngår også her. Etter planen skal det økonomiske opplegget for reformen presenteres i kommuneproposisjonen for 2010, som legges fram av Kommunal- og regionaldepartementet i mai 2009.