Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:392 (2008-2009)
Innlevert: 04.12.2008
Sendt: 05.12.2008
Besvart: 16.12.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Etterslepet i vedlikehold for landets veier er både stort og økende. Etterslepet på riksveier vil fortsatt øke også i 2009 med regjeringens budsjett. Dette betyr at landets veikapital fortsetter å forfalle.
Kan statsråden få utarbeidet en oversikt som viser utvikling i vedlikeholdsetterslep for hhv. riksveier (fordelt på stam- og øvrige riksveier) fylkesveier og kommunale veier for perioden 1990-2007 slik VD tidligere har utarbeidet liste for bompengeinnkreving og bruk av bompenger i samme tidsperiode?

Begrunnelse

Jeg legger til grunn at historiske tall i en slik oversikt er omregnet til et felles årstall helst 2008-kr.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Riksveger

Jeg sa i debatten om statsbudsjettet for 2009 at jeg mente det var behov for å styrke datagrunnlaget når det gjelder etterslepet for vegkapitalen. Jeg vil derfor ta initiativ for en ny gjennomgang av vedlikeholdsetterslepet. Dette skal gi en bedre forutsetning for å fastslå hvor store bevilgninger som er nødvendige for å opprettholde vegkapitalen og ta igjen etterslepet.

Det vedlikeholdsrelaterte etterslepet (forfallet) på det statlige vegnettet ble definert og beregnet i prosjektet Vegkapital i 2003. Det kan derfor ikke framskaffes sammenlignbare tall i perioden før 2003. Tabellen under viser status i vedlikeholdsetterslepet pr 1. januar i perioden 2003 til 2008 i mrd. 2008-kr.

Mrd. 2008-kr.

År Stamveg Øvrig riksveg Sum

2003 5,1 9,1 14,2

2004 5,4 9,6 15,0

2005 5,4 9,8 15,2

2006 5,6 9,9 15,5

2007 5,7 10,2 15,9

2008 6,0 10,6 16,6

Fylkesveger

For fylkesvegnettet ble det i 2004 foretatt en tilsvarende etterslepsanalyse. Tabellen under viser status i vedlikeholdsetterslepet pr. 1. januar i perioden 2005 til 2008 i mrd. 2008-kr.

Mrd. 2008-kr.

År Fylkesveger

2005 11,3

2006 11,8

2007 12,4

2008 13,0

Kommunale veger

Verken departementet eller Statens vegvesen har oversikt over utviklingen i vedlikeholdsetterslepet på det kommunale vegnettet.