Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:395 (2008-2009)
Innlevert: 05.12.2008
Sendt: 05.12.2008
Besvart: 10.12.2008 av justisminister Knut Storberget

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Er det riktig at Norge, som et av landene som har ratifisert Europarådets konvensjon mot menneskehandel, ikke prioriterer saker om menneskehandel, og vil statsråden foreta seg noe i denne saken?

Begrunnelse

I BA 4. desember 2008 kan man lese at politiet ikke har resurser til å etterforske mistanke om menneskehandel i Bergen. Det er rett og slett for dyrt å etterforske menneskehandel, uttaler en politiinspektør i Bergen.
Bakgrunnen for dette er at 17 gammel albansk jente ble hentet til Bergen for å selge sex. dette er altså en mindreårig som har blitt tvunget til å være prostituert. Politiet har siktet fire albanere i saken, men selve saken om menneskehandel blir ikke etterforsket fullt ut.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Oslo politidistrikt har nylig besluttet at deres spesialenhet mot menneskehandel og hallikvirksomhet - STOP gruppen - skal forlenges med en tre årsperiode.

Det er en forventet og naturlig beslutning, tatt i betraktning at politi og påtalemyndighet tydelig har vektlagt at saken om menneskehandel skal gis prioritet, i tråd med meget klare politiske føringer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte nylig ut en ny instruks, som gir ofre for menneskehandel som har vitnet i straffesaker om menneskehandel rett til permanent opphold i Norge. Instruksen vil lette etterforskningen i saker om menneskehandel, og er i tråd med vår politikk på området. Saker der ofrene er under 18 år er av særlig viktighet å forfølge.

Norsk politi har de senere år gjort seg verdifulle erfaringer i etterforskning av menneskehandel. Politiet i Bergen har, i likhet med sine kollegaer i andre byer, vist at de evner å ta gode grep og oppnå fellende dommer mot ansvarlige.

Det er gjennomført samarbeid med politiet i andre land for å sikre bevis og ramme bakmenn. Enkelte samarbeidsprosjekt har gitt imponerende resultater, mens det i andre tilfeller ikke har vist seg mulig å nå de mål man tok sikte på.

Erfaringene som politiet får gjør det i økende grad mulig å planlegge og avgrense etterforskningen på en realistisk og hensiktsmessig måte. Saker om menneskehandel har regelmessig tilknytning til forhold som har skjedd i utlandet, til dels i land der politisamarbeid vil være krevende. I likhet med for eksempel saker om innførsel av narkotika, er det tidvis nytteløst å forsøke å følge alle spor til berørte land.

Jeg kjenner ikke detaljene i straffesaken beskrevet i Bergensavisen 4. desember d.å. Jeg noterer at politiet har lykkes i å stanse utnyttelsen av en 17 år gammel jente. Ut fra våre konvensjonsforpliktelser er det sentralt at ofre for menneskehandel som identifiseres i Norge gis bistand og beskyttelse. Politiet i Bergen har i tidligere saker vist at de prioriterer å gi god oppfølgning til ofre.

Jeg har tillit til at den avgrensning av saken som politi og påtalemyndighet ellers gjør er i samsvar med prioriteringen på området.

Vår gjeldende handlingsplan mot menneskehandel skal fornyes neste år. Politiets evne til å bekjempe fenomenet vil da bli nærmere vurdert på linje med andre tiltak. Jeg kan forsikre at på dette område vil vi sikre at politiets evne til en slagkraftig innsats opprettholdes.