Skriftlig spørsmål fra Dag Ole Teigen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:398 (2008-2009)
Innlevert: 05.12.2008
Sendt: 05.12.2008
Besvart: 18.12.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dag Ole Teigen (A)

Spørsmål

Dag Ole Teigen (A): Sylvia Brustad skrev i svar på skriftlig spørsmål fra meg (Dokument nr. 15:526 (2006 - 2007)), at "Pasientene skal ikke risikere å ringe rundt og bli møtt av telefonsvarere, ei heller måtte skrive personlige "søknadsbrev" til den enkelte behandler. [...] En form for felles inntakssentral, slik spørsmålsstilleren peker på, vil vurderes i denne sammenhengen."
Hvordan er dette fulgt opp?

Begrunnelse

Vi er kjent med at mange pasienter som trenger psykolog, får utlevert en liste over psykologer de kan ringe til for å be om time. Dette oppleves belastende for mange, særlig når man får mange avslag. Å få på plass for eksempel en felles inntakssentral vil kunne sikre mer helhetlig prioritering av pasientene, slik at de som trenger det mest, får hjelp først.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det skal ikke være slik at mennesker som trenger helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten skal motta lister over behandlere og risikere å få avslag når de kontakter disse behandlerne. I likhet med representanten Teigen anser jeg at denne problemstillingen er meget viktig, og at den skal og må finne sin løsning.

Helse- og omsorgsdepartementet vurderte alternative løsninger i løpet av 2007, herunder henvisningssentral. Problemstillingen ble også tatt opp i møter med regionale helseforetak, legeforeningen og psykologforeningen. Departementets vurdering var at problem og omfang kunne variere mellom forskjellige deler av landet. Det ble derfor ikke stilt krav om en særskilt nasjonal løsning.

På denne bakgrunn ble det lagt til grunn at regionale helseforetak selv måtte ta hensyn til regionale og lokale forhold når problemstillingen skulle finne sin løsning. I oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2008 under kapittel 3.5.3 Psykisk helsevern ble det derfor spesifisert følgende:

”Det er en overordnet målsetning at spesialister med driftsavtale med regionale helse-foretak skal bidra til oppfyllelsen av ”sørge for”-ansvaret. Det må derfor legges til rette for bedre å integrere avtalespesialistene med sikte på å oppnå en god oppgavefordeling mellom avtalespesialister og øvrig spesialisthelsetjeneste.”

I samme kapittel, under Tiltak for oppfølging, altså den konkrete helsepolitiske bestillingen, var det spesifisert at regionalt helseforetak

”… skal sørge for at det er rutiner/systemer som innebærer at henvisninger til spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern blir koordinert, slik at pasienter slipper å henvende seg til flere tjenesteytere for å få hjelp.”

Jeg har i møte med regionale helseforetak understreket at jeg anser dette oppdraget for å være svært viktig, og at konkrete driftsløsninger skal være iverksatt innen utgangen av april 2009. Jeg er kjent med at Helse Sør-Øst, som er det regionale helseforetak som har avtale med flest avtalespesialister, vil sette i drift et system som er tuftet på et samarbeid mellom fastlegene og avtalespesialistene.

Vi vet på bakgrunn av bl.a. en rapport fra Riksrevisjonen (Dokument 3:5 (2008-2009)) at vi har betydelige utfordringer når det gjelder tilgjengelighet på psykisk helsehjelp, også utover avtalespesialistene. Dette dreier seg ikke bare om kapasitet, men er i stor grad organisatoriske utfordringer. Jeg vil i oppdragsdokumentet for 2009 gi tydelige føringer for at omstillingen i psykisk helsevern fra en tjeneste med hovedvekt på døgnbehandling i institusjon og til en moderne utadrettet og fleksibel tjeneste på brukernes premisser, skal intensiveres. Samtidig har vi i Statsbudsjettet for 2009 satt av 20 millioner kroner til kommunene som uavkortet skal brukes for å ansette psykologer. Mennesker som er i en akutt psykisk krise skal få hjelp til rett tid og på rett nivå. Vi har i statsbudsjettet for 2009 satt av 50 millioner kroner som skal gå til forpliktende samhandlingstiltak mellom kommuner og DPS for å sikre at mennesker med behov for psykisk helsehjelp får et helhetlig og sammenhengende tilbud.