Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:396 (2008-2009)
Innlevert: 05.12.2008
Sendt: 05.12.2008
Besvart: 11.12.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Det er viktig å få på plass aktivitet og arbeid for asylsøkere i mottak. Navs støtteordninger til arbeidstreningsprosjekt omfatter ikke asylsøkere.
Vil statsråden åpne for at det gis unntak for dette slik at Nav kan bidra i pilotprosjektet "Ut av Dvale-Inn på Dale", og, dersom svaret er nei, hvordan ser statsråden for seg at prosjektet kan finansieres?

Begrunnelse

På asylmottaket på Dale i Sandnes er det på trappene er pilotprosjekt for aktivisering av asylsøkere. En bonde som driver en gård like ved, vil gi arbeidstrening til beboere på mottaket. Gården ligger på samme område som mottaket. Eiendommen eies av Rogaland fylkeskommune og var tidligere psykiatrisk sykehus her. Driftsbygningen på gården ble brukt til arbeidstrening/terapi for pasientene. Prosjektet " Ut av dvale-inn på Dale" for beboere på asylmottakere er tenkt som et samarbeidsprosjekt mellom Hero som driver mottaket, Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland og det lokale Nav kontoret.
Prosjektet vil gi aktivitet og opplæring i gardsdrift; stell av dyr, melkeproduksjon, renhold av fjøs, tilsyn, stell og vedlikehold av inn- og utmarksbeiter, vedlikehold av gjerder og bygninger, skog og vedhogst samt traktor og maskinkjøring.
Hovedhensikten med prosjektet er å gi asylsøkere og flyktninger som ikke ennå har fått bosetting, en bedre hverdag og å unngå at de får destruktiv ventetid. Beboerne vil få kompetanse innen gårdsdrift og vedlikehold og en hjelp til bedre språkkunnskaper. Arbeidet vil sette dem i stand til å bli integrert i det norske samfunnet.
Også beboere som skal returnere til sine hjemland, vil bygge nyttig kunnskap av dette arbeidsprosjektet.
Det er lagt opp til at Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen skal bidra i prosjektet.
Dersom Nav skal kunne bidra med nødvendige midler til oppstart og drift av dette prosjektet, må det gis åpning i regelverket for at Navs støtteordninger skal kunne brukes overfor asylsøkere.
Prosjektet kan gi mange positive ringvirkninger. Beboerne på mottaket vil kunne dyrke sin egen mat. Området der asylmottaket ligger vil kunne bli tatt vare på, noe som gir økt trivsel og livskvalitet.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Jeg er kjent med ideen bak prosjektet ”Ut av Dvale – Inn på Dale”, men ikke med detaljene i prosjektet. Verdien og hensiktsmessigheten av et slikt prosjekt som her skissert må vurderes lokalt. Det er positivt at samarbeidsprosjekter blir satt i gang lokalt, og involverer lokalbe-folkning, lokale myndigheter og driftsoperatører av asylmottak. Det er et mål at beboere i asylmottak skal ha noe meningsfullt å ta seg til mens de venter på svar på asylsøknaden. I denne forbindelse er ulike aktivitetstilbud viktig.

For asylsøkere, hvor status ikke er avklart, vil statlige arbeidsmarkedstiltak være lite aktuelle. Arbeidsmarkedstiltak skal bidra til å styrke den enkeltes muligheter for å få eller beholde ar-beid. Oppholdet i asylmottak er midlertidig, og jeg finner det ikke riktig å prioritere slike tiltak for asylsøkere hvor det ikke er avklart om de får bli i landet. Dersom midlertidig arbeids-tillatelse er innvilget kan enkelte kortvarige tiltak vurderes, avhengig av behov. For personer som er innvilget arbeids- og oppholdstillatelse, men som venter i mottak på bosetting, kan arbeidsmarkedstiltak vurderes etter gjeldende regelverk og prioriteringer i Arbeids- og vel-ferdsetaten, på lik linje med andre arbeidssøkere. Jeg vil for øvrig også vise til den etablerte introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ikke midler til å gi tilskudd eller driftsmidler til den type prosjekt som er skissert. Arbeids- og velferdsetaten disponerer heller ikke særskilte økono-miske midler til prosjektstøtte (inklusive drift). For forsøksvirksomhet som ikke kan gjennom-føres innenfor regelverket for arbeidsmarkedstiltakene, kan det etter søknad innvilges støtte under særskilt bevilgning jf. kap. 634.21 Evaluering, utviklingstiltak. Søknad må i slike tilfel-ler rettes Arbeids- og velferdsetaten (NAV) lokalt.