Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:410 (2008-2009)
Innlevert: 08.12.2008
Sendt: 09.12.2008
Besvart: 15.12.2008 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Vil statsråden sørge for at Hovedredningssentralen på Sola får de midlene de trenger for å utdanne nye redningsledere neste år?

Begrunnelse

Det har den senere tid kommet frem at bemanningen ved Hovedredningssentralen på Sola har vært svært kritisk over en lang periode. Flere redningsledere er i ferd med å slutte, og etaten mangler penger til å utdanne nye. Det er ikke satt av penger til den nødvendige opplæringen av nye redningsledere i neste års statsbudsjett, og Hovedredningssentralen har i brev til Justisdepartementet bedt om 4 millioner ekstra til å møte denne utfordringen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Redningstjenesten i Norge utøves som et samvirke. Det er en hovedprioritering at hovedredningsentralen (HRS) skal organiseres og drives slik at samfunnets behov for operativ samordning av redningstjenesten ivaretas på best mulig måte. Primæroppgaven for HRS er til enhver tid kunne koordinere og om nødvendig lede redningsaksjoner. Dette innebærer at HRS må ha tilstrekkelig personell og kompetanse i operasjonsrommet hvor denne koordineringen finner sted.

Samtidig har HRS en viktig eksternt rettet oppgave i å vedlikeholde og videreutvikle samvirkeprinsnippet i redningstjenesten. Dette medfører utstrakt kontakt med alle de aktører og samarbeidspartnere som bidrar i redningstjenesten. Med dagens organisering er denne kontakten av stor betydning for samvirkekonseptet.

Som ved andre organisasjoner er det en naturlig utskifting av redningsledere ved HRS. Når HRS i 2008 har anmodet om en styrking av bevilgningen for 2009, er dette forklart med en større utskifting av redningsledere enn det som har vært vanlig de senere år. Denne situasjonen medfører ekstra lønnsutgifter og kostnader til etatsopplæring av nyansatte redningsledere.

Jeg legger til grunn at HRS til enhver tid skal være forberedt på å koordinere innsatser ved redningsaksjoner. I lys av den aktuelle situasjonen er det foreløpig eksterne oppgaver knyttet til den samvirkende redningstjeneste som blir midlertidig nedprioritert. Jeg følger imidlertid denne saken nøye i dialog med HRS for å vurdere hvilke tiltak som er nødvendig å iverksette for å sikre en forsvarlig ramme for aktiviteten. Det inkluderer bl.a. å innhente mulige synergier ved at vi har to parallelle enheter for ivaretakelse av tilnærmet samme oppgave. En effektiv drift og best mulig oppgaveløsning fordrer at de to enhetene i nord og sør er best mulig koordinert og kan samhandle om oppgaveløsningen der dette er hensiktsmessig. Det er på denne bakgrunn etablert en praksis om administrativ og økonomisk samhandling mellom de to HRS over flere år.

Departementet har den aktuelle situasjonen for HRS til behandling. Jeg vil i denne midlertidige situasjonen legge særlig vekt på at beredskapen ved HRS ikke skal bli påvirket. Samtidig bemerkes at en eventuell nedprioritering av eksternt rettet aktivitet ved HRS, over tid, vil ha uheldige konsekvenser for samvirkekonseptet. Jeg forventer at det pågående arbeidet finner langsiktige løsninger som er tilfredsstillende for ivaretakelsen av samvirke konseptet i Norsk redningstjeneste.