Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:417 (2008-2009)
Innlevert: 09.12.2008
Sendt: 09.12.2008
Besvart: 16.12.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): I en pressemelding fra 08.12.2008 sier samferdselsministeren at regjeringen er klar til å fremskynde prosjekter som allerede er i gang, gjennom å tilføre mer midler og fremskynde oppstart av allerede planlagte prosjekter. Det vises bl.a. til utbedring av veier, jernbane og fergekaier.
Hvilke konkrete samferdselstiltak innenfor nybygg, vedlikehold og trafikksikring er klare for umiddelbar iverksetting, og hvilken kostnad anslås hvert av disse prosjektene å ha?

Begrunnelse

Høyre og en rekke andre har ved flere anledninger etterlyst konkrete tiltak for å forhindre alvorlige ettervirkninger av finanskrisen.
Den 10. november skrev Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) et brev til Samferdselsdepartementet der de ba om strakstiltak i anleggsbransjen nå. MEF foreslo i brevet:
-Start opp igjen vegprosjekter som er stoppet opp.
-Start opp vegprosjekter der det foreligger ferdige planer.
-Øk innsatsen på vegvedlikehold betydelig.

Fra MEF-organiserte bedrifter rapporteres det om følgende ledige kapasitet pr. 28.11.2008:
-1 måned frem i tid: 16% ledig kapasitet
-3 måneder frem i tid: 32,8% ledig kapasitet
-6 måneder frem i tid: 51,8% ledig kapasitet
-12 måneder frem i tid: 57,5% ledig kapasitet

Dette er dramatiske tall, og viser at en avventende holdning vil kunne få svært uheldige utfall.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg mener i utgangspunktet at mitt svar på spørsmål 378 er dekkende for det representanten Halleraker også etterlyser i spørsmål 417. Regjeringen har allerede signalisert at den vil arbeide med sikte på å legge fram ytterligere finanspolitiske tiltak i månedsskiftet januar/februar. Hvilke tiltak som kan være aktuelle i en slik forbindelse vil regjeringen komme tilbake til i forbindelse framlegget.

Det vil imidlertid være viktig for regjeringen at eventuelle tiltak som fremmes vil ha tilstrekkelig virkning på sysselsettingen i særlig utsatte bransjer, og at slike effekter vil kunne realiseres raskt. I tillegg er det viktig at tiltakspakken utformes slik at den vil bidra til å løse den nåværende situasjonen i økonomien, dvs. at den ikke skal skape store fremtidige bindinger over statsbudsjettet.