Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:418 (2008-2009)
Innlevert: 09.12.2008
Sendt: 10.12.2008
Besvart: 16.12.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Vil Regjeringen vente med å iverksette tomtefesteinstruksen til det rettslige spørsmål om instruksens gyldighet er avklart?

Begrunnelse

Spørsmålet om tomtefesteinstruksens forhold til Grunnloven og Lov om Opplysningsvesenets fond (OVF) har vært reist en rekke ganger i Stortinget, senest ved behandlingen av Regjeringens forslag til endring av Lov om Opplysningsvesenets fond. Under debatten både i Odelstinget og Lagtinget ble det etterlyst en avklaring av hvordan Regjeringen vil forholde seg til spørsmålet om iverksettelse av instruksen i påvente av domstolenes behandling av det søksmål som er reist mot staten. Hverken kirkeministeren (i Odelstinget) eller justisminsiteren (i Lagtinget) var villige til å svare på spørsmål om dette. Den lovendring Stortinget har vedtatt, skal tre i kraft 1.1.2009, fortsatt uten at Stortinget har fått noe svar på hvorledes Regjeringen akter å løse det rettslige problem som oppstår dersom domstolene skulle komme til det resultat at staten i strid med Grunnloven har påført OVF et betydelig tap av fondskapital. Under lovbehandlingen både i Odelstinget og Lagtinget ble det påpekt at det vil medføre en utvidelse av regjeringsmedlemmenes konstitusjonelle ansvar dersom Regjeringen lar dette skje.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Tomtefesteinstruksen av 14. september 2007 ble endret ved kongelig resolusjon av 13. juni 2008, og trådte i kraft 1. juli 2008. Ved endringen ble det fastsatt at tomtefesteinstruksen vil gjelde for Opplysningsvesenets fond fra det tidspunkt endringen i lov om Opplysningsvesenets fond trer i kraft. Lovendringen i loven om Opplysningsvesenets fond vil tre i kraft 1. januar 2009.

Regjeringen vil ikke foreta noen endring i tomtefesteinstruksen som følge av søksmålet. Tomtefesteinstruksen vil derfor gjelde for Opplysningsvesenets fond fra 1. januar 2009.