Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:419 (2008-2009)
Innlevert: 09.12.2008
Sendt: 10.12.2008
Besvart: 16.12.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Ifølge NA24 er 9 CD'er fra Skattedirektoratet med skattelister med sensitive opplysninger rotet bort, og to er kommet på avveie. Listene inneholder fire millioner fødselsnumre.
Hva vil finansministeren gjøre for å sørge for at dette datamaterialet kommer til rette og ikke misbrukes, og innser finansministeren at offentliggjøring av skattelister innebærer overføring av data som kan true innbyggernes sikkerhet?

Begrunnelse

Hvert år sender Skattedirektoratet ut lister med nordmenns inntektsopplysninger til ulike presseredaksjoner.
Materialet brukes til å lage skattesøk i mediene. På disse CD-platene skal fødselsnummer slettes, men ved en glipp sendte likevel Skattedirektoratet ut CD-plater med denne meget sensitive informasjonen.
Det ønskes redegjort for hva finansministeren vil gjøre for at ikke opplysninger med sensitive skattedata skal komme på avveie i fremtiden. Saken reiser videre viktige prinsipielle spørsmål om skattelister i det hele tatt burde offentliggjøres. Uten offentliggjøring ville ikke denne situasjonen oppstått.
Slike opplysninger kan brukes av kriminelle til identitetstyverier, eller annen svindel og kriminalitet. Dette truer norske innbyggeres sikkerhet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skattelistene skal inneholde opplysninger om skattyters navn, postnummer, poststed, fødselsår, formue, inntekt og utlignet skatt. Regelverket om utlevering av skattelister til pressen er derfor klart med hensyn til hvilke opplysninger som kan utleveres. Fødselsnummer kan ikke utleveres. Utleveringen av fødselsnummer har derfor ikke bakgrunn i svakheter i regelverket, men skyldes svikt ved utleveringen.

I mitt brev av 21. oktober 2008 til Kontroll- og konstitusjonskomiteen har jeg gitt en fyldig redegjørelse for saken, og om ulike tiltak for å sikre nødvendige rutineforbedringer i skatteetaten på dette området. Det samme er berørt i mitt brev av 15. oktober 2008 til stortingsrepresentant Marianne Aasen. Jeg viser også til mitt brev av 5. november 2008 til Venstres stortingsgruppe.

Opplysningene Datatilsynet har gitt til NA24.no og Venstres stortingsgruppe er ikke korrekte. Som jeg tidligere har redegjort for, er det én CD som ikke er returnert. Den aktuelle mediebedriften har skriftlig bekreftet at den aktuelle CD’en var kassert før feilen var kjent. Datatilsynet ble informert om dette både i skattedirektørens skriftlige redegjørelse av 22. september og under selve kontrollen som fant sted 10. oktober 2008.

Skattedirektoratet opplyser at de umiddelbart etter oppslaget i NA24 tok kontakt med Datatilsynet, som nå har trukket uttalelsen om at det fortsatt skulle være to CD’er på avveie. Det vises for øvrig til Skattedirektoratets brev av 10. desember til Datatilsynet. Brevet følger vedlagt.

Jeg har fått opplyst at det er innført en ny og mer sikker distribusjonsløsning for skattelistene for inntektsåret 2007. Skatteopplysningene formidles ikke lenger på flyttbare medier (CD’er). Mediebedriftene som ønsker å kjøpe skatteopplysningene får tildelt bruker-id og passord. Deretter gis det tilgang til en særskilt nedlastingsside som er sikret mot uautorisert tilgang gjennom en særskilt autentiseringsløsning. Denne løsningen gir svært god kontroll på innholdet i filene som tilgjengeliggjøres og muligheter for umiddelbart å fjerne filer dersom feil skulle oppstå. Et anerkjent sikkerhetsfirma har utført en sikkerhetstest på denne løsningen, og har konkludert med at den nye løsningen har et høyt sikkerhetsnivå.

Jeg er tilfreds med den håndtering skattedirektøren har hatt av saken fra den ble avdekket og de tiltak han har iverksatt. Jeg kommer ikke til å forfølge saken ytterligere.Vedlegg til svar:

Brev fra Skattedirektoratet til Datatilsynet vedr. Skattelister til media, datert 10.12.2008.

Skattelister til media

Vi viser til tidligere korrespondanse vedrørende saken der enkelte mediebedrifter som følge av en beklagelig feil fikk tilsendt skattelister inneholdende skattyteres fødselsnummer, samt muntlig og skriffchg kontakt i forbindelse med Datatilsynets gransking av hendelsen. Som tidligere opplyst, gikk den aktuelle skattelisteforsendelsen til ni navngitte medieredaksjoner.

Saken ble i går omtalt i nettavisen NÅ24.1 følge oppslaget skal Datatilsynet ha opplyst at syv av ni cd-plater er kommet til rette, mens to er "kommet på avveie". Tilsvarende opplysninger skal være gitt til Venstres leder Lars Sponheim. I følge en av artiklene har Datatilsynets uttalelser foranlediget krav fra Venstres leder og Fremskrittspartiets representant Chr. Tybring-Gjedde overfor finansministeren om en ny redegjørelse om saken.

Skattedirektoratet er forbauset over Datatilsynets påstander, dersom avisens fremstilling av disse er korrekt. Som redegjort for overfor Datatilsynet i signert notat av 22. september 2008 og i kommunikasjonen mellom Skattedirektoratet og Datatilsynet under granskingen, kontaktet Skattedirektoratet umiddelbart de redaksjonene det gjaldt og ba om at cd-platene ble returnert. Pr. 22. september hadde direktoratet mottatt samtlige, så nær som én. Den mediebedriften som hadde mottatt denne cd'en har skriffchg bekreftet at den aktuelle ed'en var kassert før feilen ble kjent. Dersom det mot formodning skulle vise seg at denne cd'en ikke skulle være tilstrekkelig makulert, er det p.g.a. krypteringen usannsynlig at uvedkommende kan klare å lese filene.

Skattedirektoratet finner Datatilsynets uttalelser oppsiktsvekkende, med tanke på at tilsynets gransking av hendelsen, innledet ved møte 10. oktober 2008, i følge presseoppslaget nå skal være ferdigbehandlet. Uttalelsene gir således grunn til uro for hvilket faktagrunnlag tilsynets rapport vil komme til å være basert på. Vi ber derfor Datatilsynet om å forsikre seg om at rapportens virkelighetsforståelse er i samsvar med de faktiske forhold.

Kopi: Finansdepartementet

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vi er kjent med at Datatilsynet i dag har trukket tilbake sine uttalelser på NA24 og beklaget at det ble gitt informasjon som ikke var oppdatert.