Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:425 (2008-2009)
Innlevert: 10.12.2008
Sendt: 11.12.2008
Besvart: 19.12.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Kontinuerlig utbygging av korridorer/deler av korridorer organisert som prosjekt eller som utbyggingsselskap er en av flere muligheter som kan brukes for å gi forutsigbar, avklart og langsiktig finansiering av hurtigere og mer omfattende veiutbygging i Norge.
Kan statsråden legge frem en oversikt over prosjekter som på strekningene E6 Oslo - Trondheim og E39 fra Kristiansand til Trondheim som er eller vil bli klar til bygging i perioden 2010 - 2014 og 2015 - 2019 med tilhørende investeringsbeløp og finansieringsplan?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringens viktigste verktøy for langsiktig satsing og prioritering i samferdselssektoren er stortingsmeldingene om Nasjonal transportplan. Regjeringen vil som kjent legge fram stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2010-2019.

Behov for kontinuerlig utbygging av transportkorridorer vil bli vurdert som en del av prioriteringene i vegsektoren, herunder også på de strekninger og korridorer representanten nevner i sitt spørsmål. Regjeringen vil komme tilbake til konkrete prioriteringer og finansiering i NTP 2010-2019.