Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:427 (2008-2009)
Innlevert: 11.12.2008
Sendt: 11.12.2008
Besvart: 19.12.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Utbyggingsplanene for Forsanvatn Kraftverk i Steigen har etter at NVE anbefalte utbyggingen, snart ligget til behandling i OED i to år. Utbyggingen vil skaffe sårt tiltrengt fornybar energi samtidig som den kan skaffe selskapet Mainstream kraft til etablering av smoltproduksjon. Noe som vil gi den tilleggseffekt at 10-12 nye arbeidsplasser skapes lokalt.
Vil statsråden nå sørge for at den svært langvarige og omfattende konsesjonsbehandlingen bringes til ende, og at konsesjon snarest kan tildeles?

Begrunnelse

Denne saken har snart ligget i OED i to år. Dette er på tross av at NVE har anbefalt søknaden. Saken ble oversendt fra NVE til departementet 8. januar 2007. Selv om konsesjonssaken har vært behandlet utfra folkerettslige prinsipper, har denne saksbehandlingen tatt urimelig lang tid. Dette står i grell kontrast til både klimaforliket som fant sted i Stortinget i januar i år og Regjeringens erklærte "fornybarpolitikk," hvor begge slår fast behovet for raskt å skaffe Norge mer og økt produksjon av fornybar energi.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Nord-Salten Kraftlag A/L har søkt om utbygging av Forsanvatn kraftverk og regulering av Forsanvatn i Steigen og Hamarøy kommuner. NVE anbefaler at det gis tillatelse til regulering av Forsanvatnet med 5 meter og bygging av Forsanvatn kraftverk. I søknaden legger Nord-Salten Kraftlag A/L til rette for at vann fra kraftverket kan benyttes ved etablering av et smoltanlegg.

I den tiden saken har ligget til behandling i departementet har det vært nødvendig å avklare hva en utbygging vil ha å si for utøvelsen av reindriften i området. Det har stått sentralt om det går en flyttlei over isen på Forsanvatn, og om flyttleien eventuelt kan bli stengt dersom det gis konsesjon til en regulering.

Det har vært nødvendig for departementet å få utredet nærmere hvor flyttleiene går og hvordan en regulering vil kunne innvirke på isforholdene i forbindelse med flytting av rein. Departementet har i denne forbindelse hatt konsultasjoner med Sametinget og berørt reinbeitedistrikt i tråd med konsultasjonsavtalen mellom staten og Sametinget. Det er nødvendig med ytterligere avklaringer av dette kompliserte spørsmålet før saksbehandlingen kan avsluttes av konsesjonsmyndigheten.

Jeg er fullt klar over hvor viktig saken er for etablering av arbeidsplasser i Steigen kommune. Saken har høy prioritet i departementet og jeg vil sørge for at saken blir avgjort så raskt som mulig.