Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:428 (2008-2009)
Innlevert: 11.12.2008
Sendt: 11.12.2008
Besvart: 18.12.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til oppslag i Sunnmørsposten 11. desember 2008, der det fremkommer svært bekymringsfulle opplysninger vedrørende psykiatritilbudet ved Helse Sunnmøre HF. Det vises blant annet til at det mangler 50 stillinger innen det psykiatrien. Videre er en ikke i stand til å starte opp igjen med ambulante team grunnet at presset på psykiatrien generelt sett er så stort.
Vil statsråden medvirke til at pasienttilbudet innenfor psykiatrien på Sunnmøre blir gitt de samme vilkår som for resten av helseregionen?

Begrunnelse

Undertegnede viser til oppslag i Sunnmørsposten 11. desember 2008, der det settes fokus på den svært vanskelige situasjonen psykiatrien er i innen dette helseforetakets nedslagsfelt. Det vises i den forbindelse til at det mangler 50 stillinger for å kunne møte mange av de utfordringer en står overfor, samt at en heller ikke får igangsatt et tilbud med ambulante team grunnet at det generelle presset mot psykiatrien er så stort og at en dermed mangler nødvendig personell for å kunne iverksette nye tiltak.
I den forbindelse gir det også grunn til bekymring at en nå legger om finansieringen av de midler som er lagt inn i forbindelse med opptrappingsplanen. Dette vil kunne medføre ytterligere problemer for psykiatrien på Sunnmøre dersom noen kommuner reduserer sitt tilbud som en konsekvens av at disse midler nå gis som frie midler. Dette vil kunne medføre et ytterligere press mot spesialisthelsetjenesten. Det bes derfor om en redegjørelse fra statsrådens side knyttet til psykiatrien på Sunnmøre, og hva han eventuelt vil gjøre for å bedre situasjonen.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Spørsmålet til representanten Nesvik må sees i sammenheng med omstillingsutfordringene vi står overfor når det gjelder å få på plass et moderne, tilgjengelig og virkningsfullt behandlings- og oppfølgingstilbud i psykisk helsevern.

Jeg har vært i kontakt med Helse Midt- Norge RHF angående de lokale utfordringene ved Helse Sunnmøre HF når det gjelder psykisk helsevern. Helse Midt- Norge RHF er enig i beskrivelsen i dette spørsmålet om at behandlingstilbudet innen psykisk helsevern ved Sunnmøre HF ikke er i samsvar med statlige føringer gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008). Allerede i 2005 så man at Helse Sunnmøre HF var underfinansiert i forhold til de andre helseforetakene i regionen. Dette førte til at helseforetaket ikke var i stand til å tilby innbyggerne i sitt opptaksområde et tilbud som var likeverdige med resten av regionen. Helse Midt-Norge RHF informerer videre om at dette ble fulgt opp med en plan for gradvis å omdisponere midler fra Helse Nordmøre og Romsdal HF til Helse Sunnmøre HF. Denne omfordelingen vil være avsluttet i 2009 og skal føre til at psykisk helsevern ved Sunnmøre HF blir gitt de samme vilkår som resten av regionen.

Jeg minner for øvrig om at det også for 2009 er stilt krav til de regionale helseforetakene om at veksten innenfor russektoren og psykisk helsevern skal være større enn i somatisk sektor. Dette kravet vil bidra til å legge til rette for en riktig utvikling.

Helse Midt-Norge RHF vil i oppdragsdokumentet for 2009 få klare styringssignal om at tjenestene fortsatt skal omstilles i tråd med statlige føringer, og at tilbudene skal videreutvikles bl.a. gjennom omstilling fra tradisjonell institusjonsbehandling mot mer vekt på fleksible, utadrettete og mer tilgjengelige tjenester. Ambulante funksjoner vil være en viktig del av dette. Utformingen av oppfølgings- og behandlingstilbudet skal skje i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og brukerens behov skal være utgangspunktet for hvordan tilbudet blir utformet. Dette er i tråd med tenkningen bak samhandlingsreformen som jeg har tatt initiativ til og som vil bli lagt frem til våren.

Jeg har tillit til at Helse Midt-Norge tar vare på disse hensynene i den omstillingsprosessen de nå er inne i.