Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:431 (2008-2009)
Innlevert: 11.12.2008
Sendt: 12.12.2008
Besvart: 19.12.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Styve gard og Garnestangen Ungdomssenter får drastisk og uventet redusert sine avtaler med Bufdir. Styve gard får redusert fra 14 til 3 plasser, og Garnestangen blir halvert. Ungdommer bosatt i Hordaland skal sendes til kommersielle institusjoner i andre fylker. Dette fordi disse institusjonene har gitt et billigere tilbud.
Vil statsråden gripe inn og omgjøre denne dramatiske nedbyggingen av institusjonsplasser for sårbare ungdommer i Hordaland?

Begrunnelse

Regjeringen uttrykker en tilsynelatende velvilje til ideelle institusjoner. Når det gjelder bruk av anbud, og muligheter for unntak for ideelle institusjoner, sa stortingsrepresentant Jan Bøhler følgende i forbindelse med budsjettbehandling i Stortinget for to dager siden:
"Det har skjedd forandringer, særlig når det gjelder barnevernet. Det er endringer ute på høring, og det er endringer som nå drøftes i Regjeringen".
Hvis der er kommet endringer, så ser det ut som om de går i disfavør av ideelle aktører, som har hatt avtaler med det offentlige i en årrekke. Forutsigbarhet har tilsynelatende ingen betydning. At nærhet til familie og nærmiljø utgjør en meget viktig kvalitet i et tilbud for ungdom, ser ut til å være totalt neglisjert.
Regjeringens politikk overfor ideelle institusjoner har allerede ført til nedleggelser, jeg viser f.eks. til Helse Sør-Øst området, der ungdommer med langvarige psykiske lidelser måtte flytte ut, uten tilsvarende tilbud, noen helt uten tilbud, fordi institusjonen ikke fikk videreført sin avtale.
Nå skjer kanskje det samme i andre regioner, der Regjeringen nok en gang lar administrative beslutninger ødelegge godt etablerte tiltak.
Jeg ber innstendig om at Regjeringen denne gangen stopper raseringen av sårt trengte institusjonsplasser, denne gangen i Hordaland.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Hensynet til barnets beste ligger som et grunnleggende prinsipp ved valg av tiltak til det enkelte barn i det statlige barnevernet. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er pålagt å utnytte kapasiteten i eget tiltaksapparat så langt det er mulig, men dersom det ikke finnes et passende statlig tiltak, kan private tiltak benyttes.

Ved kjøp av private plasser, har stortingsflertallet sluttet seg til at ideelle aktører skal prioriteres fremfor kommersielle.

Bufetat er derfor pålagt å utnytte unntaket i anskaffelsesforskriften (FOA) som omhandler kjøp av helse- og sosialtjenester fra en ideell organisasjon. Fra og med 2008 har alle anskaffelser av barnevernplasser fra private aktører vært sentralisert i Bufdir.

I februar 2008 la departementet følgende føringer for prosedyrene ved kjøp av barnevernplasser fra ideelle organisasjoner:

- For å sikre et mer stabilt system skal lengden på avtalene som inngås utvides fra 2+1+1 år til 4+1+1 år. Som en følge av at lengden på avtalene utvides, må organisasjonene være villige til å inngå kontrakter med klausuler om at organisasjonene må tilpasse seg endringer i institusjonsbehovet.

- Det skal stilles krav om at alle ideelle og kommersielle organisasjoner som tilbyr tjenester i barnevernet har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldene tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.

- Å avvikle en institusjon til fordel for en ny, betyr å bryte opp et fagmiljø og i mange situasjoner å bryte opp noe som mange barn og unge betrakter som et hjem. For å redusere faren for dette, skal følgende faktorer vektlegges ved utvelgelse av institusjon ved ny kontraktsinngåelse:

- Unges behov for å fullføre et barnevernsopphold

- Behovet for å opprettholde gode og stabile fagmiljø

- Allerede etablerte samarbeidsrelasjoner til kommunalt barnevern og andre fagområder som for eksempel barne- og ungdomspsykiatrien

- Forut for inngåelse av avtaler med ideelle organisasjoner, skal det forhandles både om kvalitet og pris på tjenesten. Det skal ikke lages matriser, men etterspørres dokumentasjon på hvordan kvalitetskrav innfris samt budsjett og dette skal danne grunnlaget for forhandlingene.

- Dersom det er to eller flere virksomheter som ønsker et nytt oppdrag, må Bufdir sørge for likebehandling og innsyn i saksbehandlingsprosessen i tråd med gjeldene regleverk.

Den første skjermede konkurransen ble utlyst i juni 2008 og Bufdir hadde klar innstillingen i desember 2008. Bufdir har vurdert behovet for plasser i etaten, og tilbudt kontrakter på bakgrunn av dette behovet. Resultatene fra denne konkurransen viser at Bufetat fra og med 2009 kommer til å kjøpe flere plasser fra ideelle organisasjoner enn det som ligger i dagens avtaler med ideelle organisasjoner. Det har imidlertid ikke vært en økning i alle regionene. I region vest har det vært en reduksjon i kjøp av plasser og dermed er det ideelle institusjoner i region vest som enten ikke har mottatt tilbud om kontrakt eller har mottatt tilbud om kontrakt på færre plasser enn tidligere. Dette skyldes at det et misforhold mellom den typen plasser som institusjonene i regionen kan tilby, og det behovet som Bufetat har. Når behovet og målgruppen endrer seg, må også tilbudet endre seg. Dette ble de ideelle organisasjonene informert om i møte med departementet i desember 2007 hvor fremtidige prosedyrer for kjøp av barneverntjenester fra ideelle organisasjoner ble diskutert.

Når det gjelder institusjonsplasser for ungdom under rusbehandling, har Bufdir mottatt tilbud om flere plasser enn det etaten har behov for, men hvor to regioner ikke er geografisk dekket (Region nord og Region Midt-Norge). Bufdir har derfor måttet se landet under ett ved tildeling av kontrakter innenfor denne målgruppen. Det er heller ikke alltid ønskelig å ha for sterk grad av nærhet til opprinnelig miljø når det gjelder rusbehandling, mens det i andre tilfeller kan være ønskelig. Region nord og Region Midt-Norge må benytte institusjonsplasser i andre regioner for ungdom under rusbehandling. Det er i utgangspunktet mer praktisk for de to regionene å hente plasser på Østlandet enn på Vestlandet. Alle institusjonene innenfor rusbehandling leverte kvalitativt svært gode tilbud, og tildelingen ble derfor også styrt av nasjonale hensyn når det gjelder geografisk plassering, samt pris. Som følge av at Bufdir fikk tilbud om flere plasser enn det etaten hadde behov for, var det en institusjon som ikke fikk tilbud om kontrakt innenfor denne målgruppen.

Et barn vil i utgangspunktet ikke bli flyttet fra en institusjon til en annen fordi institusjonen ikke får forlenget den aktuelle kontrakten. I de fleste slike tilfeller vil plassen fortsatt kjøpes av Bufetat av hensyn til barnets beste, ved at Bufetat reforhandler vilkårene med leverandøren med utgangspunkt i den opprinnelige kontrakten. Bufetat vil imidlertid i hvert enkelt tilfelle måtte gå inn å vurdere den konkrete situasjonen fordi det i enkelte tilfeller ikke er mulig for institusjonen å drive videre eller at institusjonen ikke er til barnets beste.

Dersom vi skal legge nærhetsprinsippet til grunn, er det andre regioner enn region vest etaten burde fokusere på. Eksempelvis har region nord tidligere hatt plasseringer i institusjoner i Sør-Norge. Etter den statlige overtakelsen har det vært fokus på å finne plasseringsalternativer innenfor den enkelte region. Dette har etaten i stor grad lykkes med. Alle plasseringer, bortsett fra rusplasseringer, er nå innenfor egen region.

I gjennomføringen av den skjermede konkurransen for ideelle organisasjoner har Bufdir gjort en faglig vurdering basert på etatens behov for institusjonsplasser. Jeg vil understreke at det er Bufdir som har ansvaret for å inngå avtaler med enkeltinstitusjoner.