Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:434 (2008-2009)
Innlevert: 12.12.2008
Sendt: 12.12.2008
Besvart: 22.12.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Hva vil statsråden gjøre for å forhindre at tilbud i regi av Lærings- og mestringssentrene må finansieres av pasientorganisasjonene?

Begrunnelse

Lærings- og mestringssentrene er svært viktige tilbud som skal bidra til at pasientene kan leve best mulig med ulike helseproblemer. De tilbudene som gis ved sentrene kan være avgjørende for pasientenes livskvalitet. Det har fremkommet informasjon om at pasientorganisasjoner er pålagt å finansiere enkelte aktiviteter ved Lærings- og mestringssentrene, eksempelvis konferanser. Manglende bidrag har ført til at planlagte aktiviteter ikke gjennomføres.
Det fremstår som urimelig at pasientorganisasjonene må finansiere tilbud i regi av Lærings- og mestringssentrene, som er en del av det offentlige helsetilbudet. Krav om slik finansiering av tilbudet fra pasientorganisasjonene forhindrer et likeverdig tilbud til pasientene, uavhengig av økonomi.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Som representanten Lønning påpeker, er lærings- og mestringssentrene svært viktige tilbud som skal bidra til at pasientene kan leve best mulig med ulike helseproblemer. Opplæring av pasienter og pårørende er en av spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver.

Opplæringstiltak foregår både i sykehusavdelinger og ved lærings- og mestringssentrene. Lærings- og mestringssentre er etablert i alle helseforetak, og har blitt en viktig ressurs i opplæring av pasienter og pårørende.

Tilbud i regi av lærings- og mestringssentrene skal finansieres av de regionale helseforetakene. Jeg er ikke kjent med at pasientorganisasjonene er med og betaler for det faglige pasientopplæringstilbudet ved lærings- og mestringssentrene. Helse Nord RHF rapporterer imidlertid at brukerorganisasjonene ved enkelte arrangementer har bidratt økonomisk etter avtale. Bidraget har for eksempel gått til aktiviteter og opplevelser for barn og unge og tilskudd til opphold og reise for familiene utover den refusjon som gis etter de vanlige satsene.

Jeg er enig i at det skal gis et likeverdig tilbud til pasientene i lærings- og mestringssentrene, og at de pasientrettede tilbudene skal dekkes av det offentlige i samsvar med de regler som gjelder for mottakelse av andre helsetjenester.