Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:438 (2008-2009)
Innlevert: 12.12.2008
Sendt: 15.12.2008
Besvart: 19.12.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Fra 1.1.2009 skal Norges Idrettsforbund (NIF) motta støtte via Helsedirektoratet til folkehelsearbeid, angivelig også i forhold til funksjonshemmede og mennesker med kroniske sykdommer. Mange pasientorganisasjoner driver slikt arbeid, i dag, trening også for de syke kronikerne. Stor kompetanse er bygget opp av mennesker som vet og kan hvordan syke mennesker kan trene.
Er det meningen at NIF skal overta dette arbeidet, som det ikke står noe om i statsbudsjettet for 2009?

Begrunnelse

Det er skapt stor usikkerhet i hvilken rolle NIF er tiltenkt når det gjelder funksjonshemmede og syke kronikere. Det vites ikke hva som skjer fra 2009 på dette området. Hvis store summer skal kanaliseres til, ev. via NIF, også midler som skal brukes til funksjonshemmede og syke, er det mer enn rart at det ikke står omtalt i statsbudsjettet for HOD. Pasientorganisasjoner gjør i dag et formidabelt arbeid, til egentrening, likemannsarbeid, sosialt fellesskap mm. Dette har de stor kompetanse på og ønsker å drive videre. Mange organisasjoner sliter med å få nok midler til dette arbeidet både lokalt og sentralt. Det er viktig at dette arbeidet videreføres. Det er viktig å få vite hvor store summer det dreier seg om, som nå skal overføres NIF, og hva det betyr for pasientorganisasjonene. Det er også viktig å få vite hvilken rolle man har tiltenkt pasientorganisasjonene og den unike kompetansen de har bygget opp over mange tiår.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Stortingets bevilgning til Norges idrettsforbund i statsbudsjettet for 2009 for Helse- og omsorgsdepartementet er på 10,5 mill. kroner og skal gå til forebyggende helsearbeid gjennom økt fysisk aktivitet, jf. Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008-2009). Det framgår av komitéinnstillingen at midlene skal stimulere til lokale lavterskeltilbud rettet mot grupper som vanskelig nås gjennom de ordinære idrettstilbudene, som et ledd i en målrettet innsats for å redusere sosiale helseforskjeller. Prioriterte målgrupper er fysisk inaktive, barn og unge med behov for spesiell tilrettelegging som for eksempel mennesker med nedsatt funksjonsevne, og rusmiddelavhengige eller andre utsatte grupper som kan ha nytte av fysisk aktivitet i et stimulerende miljø.

Norges idrettsforbund har som Norges største frivillige organisasjon et godt utbygd lokalt nettverk med idrettslag i alle landets kommuner. Dette gjør det mulig å nå fram til mange ulike grupper med aktivitetstilbud som en del av et stimulerende miljø.

Idrettsorganisasjonen har sin kjernekompetanse på idrett og fysisk aktivitet, og jeg mener dette er viktig kompetanse også for å kunne legge til rette for aktiviteter med lavere terskel for deltakelse. Dette er nødvendig for å integrere fysisk inaktive og grupper blant barn og unge som faller utenfor de ordinære organiserte idrettstilbudene.

Jeg er godt kjent med at ulike pasientforeninger gjør et meget fint arbeid gjennom sine lokale lag, bl.a. ved tilrettelegging av pasienttilpassede aktivitetstilbud som ledd i behandling og rehabilitering, og som ledd i å forebygge tilbakefall eller opprettholde funksjonsnivå hos mennesker med kroniske sykdommer. For eksempel gjelder dette tilbud om trening i varmtvannsbasseng for mennesker med revmatisme og muskel- og skjelettlidelser under kyndig veiledning.

Når det gjelder tilskuddsordningen til fysisk aktivitet gjør jeg oppmerksom på at den opprettholdes på samme nivå i 2009 som tidligere år. Pasientforeninger kan søke midler til lokalbasert fysisk aktivitet enten via de regionale folkehelsepartnerskapene eller direkte til Helsedirektoratet fra Handlingsplan for fysisk aktivitet, jf. kap 719 post 73.