Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:439 (2008-2009)
Innlevert: 12.12.2008
Sendt: 15.12.2008
Besvart: 19.12.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Petoro har i dag eierandeler i 36 felt i produksjon på norsk sokkel. Før hadde Petoro ti av disse feltene under tett oppfølging. Etter fusjonen mellom Statoil og Hydro har de kuttet ned til fem-seks felt. Petoro mener verdiskapingen på sokkelen kan økes dersom de kan følge opp flere felt, og derfor har de søkt om vesentlig mer enn det de nå får bevilget.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Petoro aktivt kan følge opp flere felt, og derved øke nasjonens inntekter fra petroleumsvirksomheten?

Begrunnelse

Petoro har en svært viktig rolle i å sikre optimal verdiskaping fra norsk petroleumsvirksomhet. Stortinget har flere ganger gitt signal om at man ønsker konkurranse og mangfold på norsk sokkel. Dette ansees som viktig fordi man da får flere aktører som kan analysere og vurdere ulike strategier for ressursutnyttelse.
Mange har fryktet at StatoilHydro i for stor grad skal få styre beslutningsprosessene på egen hånd, uten kvalifiserte motparter. Selv om det ikke er noen grunn til at StatoilHydro bevisst skulle ta dårlige beslutninger, så viser utviklingen av norsk sokkel at man har dratt nytte av at ulike selskaper har utfordret hverandre.
Nå viser en artikkel i PetroMagasinet nr. 3 2008 at Petoro har vært nødt til å nedprioritere oppfølgingen av viktige felt på norsk sokkel. Før fusjonen hadde Petoro tett oppfølging på 10 felt på sokkelen. Nå er dette redusert til 5-6. Det anser undertegnede som svært uheldig.
Petoros informasjonsdirektør Sveinung Sletten forklarer dette med at Petoro nå må "gjøre mer selvstendig arbeid og gå mer i dybden på tekniske og kommersielle problemstillinger i feltene", mens de før kunne spille på arbeid gjort av Hydro og Statoil.
Sletten sier at "en fornuftig styrking av selskapet innenfor den rollen vi har i dag vil gjøre det mulig for oss å skape større verdier for staten og på flere felt enn de vi bidrar på i dag."

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Petoro ble som en følge av sammenslåingen mellom Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet styrket med 20 mill. kroner i budsjettet for 2008, jf. St. prp. nr. 1 (2007-2008). Det styrkede budsjettet er videreført i budsjettet for 2009 ved at Regjeringen har foreslått en bevilgning på 252 mill. kroner for 2009. I tillegg har Petoro mulighet til å trekke på ekstra midler fra selskapets frie egenkapital, dersom det skulle være behov for det.

Jeg mener Petoro i dag har et budsjett som gir rom for stor aktivitet og som er tilpasset de oppgavene selskapet er tillagt. Petoro besitter en stor kompetanse som benyttes effektivt og fleksibelt. Siden opprettelsen i 2001 har det vært forutsatt at Petoro skal være en relativt liten organisasjon som målrettet skal ivareta SDØE- porteføljen på en forretningsmessig måte.

Petoro er et forvalterselskap og ikke et olje- og gasselskap. Det er ikke operatør, søker ikke i forbindelse med konsesjonsrunder og avsetter heller ikke statens olje og gass. Petoro skal dermed heller ikke ha de samme resurser som et tradisjonelt olje- og gasselskap. Stortinget har videre forutsatt at Petoro skal bruke eksterne forretningsførere for felt der det er mest effektivt, og at selskapet kjøper ekstern spisskompetanse der det er nødvendig. Petoros driftsbudsjett gir rom for å dekke alle disse oppgavene. Innenfor budsjettrammen er det opp til selskapet selv å prioritere hvordan det vil bruke selskapets ressurser for å gjennomføre de oppgavene som er tillagt selskapet.

Som en følge av sammenslåingen av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet er det foretatt en grundig vurdering av Petoros budsjettbehov. Dette har som nevnt ovenfor ført til en økning i selskapets driftsbudsjett. Samtidig ble begrensningen på antall ansatte i Petoro opphevet. Petoro har selv kommet til at selskapet må gjøre mer selvstendig arbeid som grunnlag for sin forvaltning av SDØE. For å få til det har selskapet økt sin ressursinnsats for oppfølging av de viktigste feltene. Selskapet har derfor samtidig redusert antall felt i kategorien ”aktiv oppfølging” til 5-6 felt. I tillegg kommer imidlertid flere felt som Petoro følger opp på en selektiv måte ut fra vurderinger av temaer eller faser hvor det er nødvendig for selskapet å engasjere seg.

Jeg følger nøye med på utviklingen i Petoro og vurderer det slik at statens direkte eierandeler ivaretas på en forsvarlig måte gjennom forvalterselskapets eget engasjement og gjennom de forretningsføreravtalene selskapet har inngått.