Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:441 (2008-2009)
Innlevert: 12.12.2008
Sendt: 15.12.2008
Besvart: 19.12.2008 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Regjeringen har lagt frem en strategi med mål om å øke bruken av bio-energi til 14 twh. Det har imidlertid ikke vært enkelt å finne ut hvorvidt regjeringen mener det er et mål at hele eller en stor del av dette skal være basert på norsk råstoff. En økning fra dagens 4 twt til 14 twh vil f.eks. medføre behov for uttak av 5 mill m3 skog dersom kravet i sin helhet skal kunne oppfylles av norsk råstoff.
Hvor stor del av de 10 nye twh bio-energi mener Regjeringen bør oppnås gjennom bruk av nasjonalt råstoff?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Innledningsvis vil jeg presisere at bruken av bioenergi i Norge i dag ligger rundt 15 TWh, og at forbruket av ved utgjør omlag halvparten av dette. Videre har regjeringen satt et mål om å øke utbyggingen av bioenergi med 14 TWh innen 2020.

Norge har et stort råstoffpotensial for økt produksjon av bioenergi slik det går fram av regjeringens bioenergistrategi som ble lagt fram i april i år. Skogsråstoff representerer det største potensialet som er beregnet til å ligge i området 16-25 TWh. I tillegg har vi betydelige uutnyttede ressurser fra jordbruket, hovedsakelig halm, kornavrens, husdyrgjødsel og matavfall, som enten kan omformes til bioenergi eller biogass. Samlet er dette anslått til å utgjøre et potensial på 5,7 TWh. Tilgangen på råstoff til bioenergi i Norge er med andre ord vesentlig høyere enn 14 TWh per år.

Selv om det ikke er uttrykt eksplisitt i strategien at størst mulig andel av den økte utbyggingen av bioenergi skal baseres på norsk råstoff, er dette et klart underliggende politisk mål. Jeg viser i den forbindelse til at det i strategien framheves at den langsiktige forvaltningen av skogen skal legge til rette for økt utnytting av skogressursene, bl.a. til bioenergi, samtidig som en sikrer en karbonlagring på et høyt nivå. Videre vises det til den positive effekten satsingen på bioenergi vil ha for næringsutvikling og sysselsetting i distriktene. Bioenergi er fornybar og klimanøytral energi – og de positive miljøegenskapene blir mest optimale ved at lokale ressurser utnyttes lokalt som ”kortreist” energi.