Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:444 (2008-2009)
Innlevert: 15.12.2008
Sendt: 15.12.2008
Besvart: 19.12.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Erstatningsnevnden skal behandle saker om erstatning som følge av tapte inntekter som følge av sommerens seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen. Det er nå frykt i næringen om at fiskere vil gå konkurs på grunn av sen saksbehandlingstid.
Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at saksbehandlingen skjer raskt og på en slik måte at unødig tap av arbeidsplasser og verdier unngås?

Begrunnelse

I Fiskeribladet Fiskaren fremgikk det fredag 12. desember 2008 at bare 25 av de vel 60 søknadene som var kommet inn da erstatningsnevnden hadde sitt møte 5. november, ble behandlet. Ingen vet per i dag hvor mange av disse som får erstatning. Over en måned etter at vedtakene er fattet, er protokollen fra møtet fortsatt ikke signert.
Kystfiskarlagets daglige leder uttaler at "Her vet man i utgangspunktet at konfliktnivået er høgt. Da er det nærmest uforståelig at man ikke tar saken på større alvor."
Talsmann for fiskerne i Andøy Fiskarlag uttaler: "Her lav man fiskere gå konkurs uten å løfte en finger, stikk i strid med alle fagre løfter."
Leder i Fiskarlaget Reidar Nilsen sier: "Slik dette nå håndteres, er det stikk i strid med de forutsetningene som ble lagt."
Norsk næringsliv er nå inne i en finanskrise, og prognosene for neste år er alvorlige.
Det er derfor av største betydning at norske myndigheter sørger for å gjøre det den kan for å forhindre større konsekvenser enn nødvendig. Saksbehandlingstid er et område myndighetene rår over, og det er meget alvorlig om sen saksbehandlingstid medfører konkurser med tap av arbeidsplasser og verdier som konsekvens.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Jeg viser til representanten Torbjørn Hansens spørsmål om saksbehandlingstiden for erstatningskrav som følge av seismikkskyting, og vil kort bemerke at Fiskeridirektoratet, som sekretariat for erstatningsnemnden, har mottatt uvanlig mange krav om erstatning i inneværende år.

Det er flere grunner til at saksbehandlingstiden har vært, og er, tidkrevende. Sakene skal ha individuell skjønnsmessig behandling, og det kreves dermed grundige saksforberedelser for hvert enkelt fartøy det søkes om erstatning for. Kravet blir sendt til Fiskeridirektoratets regionkontor som videresender til erstatningsnemndas sekretariat sentralt i Bergen, med regionkontorets merknader. Det har vist seg å være nyttig å få regionkontorets uttalelse, som har detaljert kunnskap om fiskeriene i angjeldende område. Etter at sakene er mottatt i sekretariatet skal det innhentes relevante opplysninger, som for eksempel kartfestet informasjon og fangststatistikk, både på fartøynivå og eventuelt for grupper det kan være relevant å sammenligne med. Saksbehandlingen vil variere alt etter hvilken type fiskeri det søkes erstatning for, og hvor godt søknaden er dokumentert i utgangspunktet. Sakene blir deretter sendt ut til nemndsmedlemmene før møte i nemnden blir avholdt.

Erstatningsnemnden ønsker ikke å offentliggjøre resultatet av behandlingen av sakene før vedtakene er ferdigskrevet, signert av nemndsmedlemmene og klar for meddelelse til søker. Dette er en prosess som nødvendigvis tar noe tid.

Jeg er opptatt av å finne løsninger som i størst mulig grad tar hensyn til alle berørte parter i prosessen med innsamling av seismiske data.

I forbindelse med årets seismikkinnsamling ble det derfor, i samråd med Olje- og energiministeren, besluttet en rekke nye tiltak, herunder at det fastsettes en maksimaltid på fire måneder for behandling av erstatningskrav fra fiskere som er påført inntektstap som følge av seismikkinnsamling. Dette innebærer behov for å endre forskrift til petroleumsloven kapittel 8 om erstatning til fiskere. Olje- og energidepartementet har hatt forslag til revidert forskrift på høring. Den nye forskriften er vedtatt og vil tre i kraft med virkning fra 1. januar 2009.