Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:448 (2008-2009)
Innlevert: 16.12.2008
Sendt: 17.12.2008
Besvart: 18.12.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg viser til interpellasjonsdebatt om avtalespesialister i Stortinget 2.12.2008. Statsråden kom der med to opplysninger som det er behov for mer informasjon om. Den ene opplysningen er en beslutning i regjeringen om en ny modell for forhandlingsansvaret for takstsystemet. Den andre er et nytt system for finansiering av avtalespesialistene - en overføring fra trygd til ISF.
Er dette saker som Regjeringen har fattet beslutninger om og som nå vil bli gjennomført?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I Nasjonal helseplan (2007-2010) varslet regjeringen at det ville settes i gang et arbeid med sikte på å endre rammebetingelsene for å få en bedre integrering av avtalespesialistene i de regionale helseforetakenes ”sørge for”-ansvar.

Departementet har vurdert ulike modeller for slike rammebetingelser. Arbeidet har foregått i kontakt med Legeforeningen, Psykologforeningen, regionale helseforetak og Helsedirektoratet. Som jeg opplyste i debatten den 2.12.08, har regjeringen besluttet at det skal arbeides videre med en modell der forhandlingsansvaret for takstsystemet til avtalespesialistene flyttes fra staten til de regionale helseforetakene. Denne modellen innebærer at staten overfører midler til de regionale helseforetakene, tilsvarende aktiviteten som utføres av avtalespesialistene. Modellen innebærer også at disse utgiftene flyttes ut fra folketrygden. Slik gjøres det i dag for aktivitet utført ved helseforetakenes poliklinikker. Regjeringen mener at en slik endring vil legge til rette for å integrere avtalespesialistene i ”sørge for”-ansvaret på en bedre måte enn i dag. Jeg legger for ordens skyld til at en endring som omtalt ovenfor fordrer lovendring, med tilhørende krav om formell høring før selve stortingsbehandlingen.

Arbeidet er nå i en fase der modellens detaljer skal spesifiseres. Jeg legger vekt på at profesjonsforeningene og de regionale helseforetakene skal inviteres til å komme med innspill i dette arbeidet, og at vi skal ta disse innspillene alvorlig.