Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:452 (2008-2009)
Innlevert: 16.12.2008
Sendt: 17.12.2008
Besvart: 19.12.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): I Stortingets møte den 5. desember 2008 kom statsråd Andersen med følgende påstand: "Men når det gjelder solidaransvar, kan jeg si at Høyre var imot tiltak mot sosial dumping da vi la fram handlingsplan 1, og Høyre fornekter seg ikke og er fremdeles imot tiltak mot sosial dumping når vi legger fram handlingsplan 2." Påstanden er uriktig og lar seg ikke dokumentere.
På hvilken måte vil statsråden rette opp det negative inntrykket han har bidratt til, gjennom å fortelle usannheter fra Stortingets talerstol?

Begrunnelse

Høyre har de siste tre årene foreslått styrking av Arbeidstilsynet, for å avdekke og bekjempe sosial dumping. I forbindelse med Handlingsplan mot sosial dumping i 2006, støttet Høyre flere av de tiltak som ble foreslått, deriblant innføringen av ID-kort i byggebransjen. I forbindelse med behandlingen av Ot.prp. nr. 56 (2006-2007), støttet Høyre deler av det forslaget som Regjeringen fremmet, mens enkeltforslag som f.eks. påseplikt og innsynsrett for tillitsvalgte ikke ble bifalt. Videre fremmet Høyre, sammen med Fremskrittspartiet og Venstre, et alternativt forslag til å bekjempe sosial dumping, gjennom en sjekkliste. I forbindelse med Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping II, som ble fremmet i forbindelse med statsbudsjettet for 2009, har Høyre gitt uttrykk for støtte til flere av de forslag som Regjeringen fremmer, men har tatt avstand fra enkelte forslag, som f.eks. solidaransvar - et tiltak som for øvrig Regjeringen selv mente var for inngripende i forbindelse med Ot.prp. nr. 56 (2006-2007).
Det er mitt inntrykk at det er bred politisk oppslutning om å arbeide for et seriøst arbeidsliv, med gode arbeidsvilkår for ansatte og gode rammevilkår for arbeidsgivere. Det er likeledes slik at uenighet om virkemidler ikke er det samme som uenighet om målsetning. I statsrådens, og andre representanter fra regjeringspartiene sine innlegg, fremsettes påstanden om at arbeidet mot sosial dumping ikke har tilslutning fra Høyre og de øvrige opposisjonspartiene. Begrunnelsen er at vi ikke omfavner alle virkemidler som Regjeringen fremmer, men i stedet tillater oss å fremme alternative forslag. Dette skaper et debattklima som er uheldig, og som ikke avspeiler virkeligheten slik den faktisk er.
Når en representant for Regjeringen derfor tillater seg å komme med udokumenterbare og usanne påstander fra Stortingets talerstol, er det meget uheldig. Dette må bero på at man enten ikke er godt nok kjent med saken, eller at man bevisst sier ting man ikke har dekning for. Uansett årsak er dette alvorlig. Jeg vil derfor gi statsråden anledning til å rette opp det feilaktige inntrykket han har bidratt til å skape.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Det synes heldigvis å være bred politisk enighet om at vi må kjempe mot sosial dumping i norsk arbeidsliv, og i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2009 har også Høyres medlemmer i Arbeids- og sosialkomiteen uttalt at de mener at ”man må sørge for effektfulle virkemidler for å motvirke sosial dumping i arbeidslivet”, jf. Budsjett-innst. Nr. 15 (2008-2009) side 40. Jeg registrer også at Høyre flere ganger de siste årene har støttet regjeringens forslag om å styrke Arbeidstilsynet, og at de i sitt alternative budsjett for 2009 foreslår en økning til Arbeidstilsynet med 5 millioner utover regjeringens ramme.

Jeg vil likevel vise til at Høyre gjentatte ganger har gått imot vesentlige punkter i Regjeringens arbeid for å forhindre sosial dumping. Jeg viser her til Innst. O. nr. 92 (2006-2007) side 12, der partiet går i mot samtlige lovforslag som ble fremmet i Ot. prp. nr. 56 (2006-2007), bortsett fra bestemmelsen om at offentlige myndigheter plikter å gi ut opplysninger fra offentlige registre som er nødvendige for å utstede id-kort. Sentrale tiltak i handlingsplan 1 mot sosial dumping, som godkjennings- og kontrollordninger for bemanningstiltak, innstramming i adgangen til inn- og utleie mellom produksjonsbedrifter, utvidet oppdragsgiveransvar etter allmenngjøringsloven og innsynsrett for tillitsvalgte for kontroll med allmenngjøringsvedtak, gikk partiet imidlertid imot.

Det er også riktig at partiet har støttet flere av tiltakene i handlingsplan 2, som innføring av id-kort i renholdsbransjen, at det skal gis bedre informasjon om yrkesskadeforsikringen, styrking av Arbeidstilsynet og at Arbeidstilsynet skal prioritere å informere om rettigheter og plikter i arbeidslivet, samt tiltak i landbruket. Høyre går likevel imot flere andre tiltak som regjeringen anser for å være svært viktige, som effektivisering av allmenngjøringsordningen, utredning av solidaransvar og innføring av regionale verneombud i renholdsbransjen, jf. Budsjett-innst. S nr. 15 (2008-2009) side 40.

Etter mitt syn viser dette at jeg har belegg for min uttalelse, som det er vist til i spørsmålet fra representanten Engeset.