Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:457 (2008-2009)
Innlevert: 16.12.2008
Sendt: 17.12.2008
Besvart: 19.12.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): I VG 12. desember spekuleres det i at fullskala CO2-håndtering på Mongstad først vil skje fra 2020.
Kan statsråden garantere at avtalen med StatoilHydro om fullskala CO2-håndtering fra 2014, jf. St.prp. nr. 49 (2006-2007), står fast?

Begrunnelse

I St.prp. nr. 49 (2006-2007) "Samarbeid om CO2-håndtering på Mongstad" står det at Statoil har forpliktet seg til å utvikle en overordnet plan for fremtidig fangst av CO2 på Mongstad. Denne planen skal blant annet omfatte gjennomføring av konseptstudier for aktuelle tekniske og kommersielle løsninger for CO2-fangst. Blant annet på grunnlag av denne planen, og kunnskapen som opparbeides gjennom kvalifisering og testing av CO2-fangstteknologier, vil staten og Statoil innen 1. kvartal 2009 arbeide fram en avtale om gjennomføringen av fullskala CO2-håndtering på Mongstad. Avtalen skal omfatte finansiering, risikodeling, gjennomføring, organisering, selskapsstrukturer og kommersielle modeller.
I henhold til gjennomføringsavtalen av oktober 2006, skal finansiering av fullskala CO2-håndtering på Mongstad være basert på hovedprinsipper om at Statoil skal dekke kostnader for fullskala CO2-håndtering tilsvarende selskapets alternative CO2-kostnad dersom CO2-håndtering ikke hadde vært gjennomført (CO2-kostnader tilsvarende annen konkurranseutsatt norsk industri). Staten skal dekke investerings- og driftskostnader for fangstanlegget, samt transport- og disponeringskostnader utover det som dekkes av Statoils bidrag. At CO2-fangst og lagring fra 2014 ikke er kommerseielt tilgjengelig før tidligst 2020, slik det fremkommer i VG 12. januar, er derfor ikke en begrunnelse for at Statoil kan gå fra samarbeidsavtalen om CO2-håndteirng på Mongstad.
Regjeringen har gått langt i å love fullskala CO2-håndtering på Mongstad innen 2014. Blant annet presenterte statsminister Jens Stoltenberg dette prosjektet som "Norges månelanding" i sin nyttårstale 1. januar 2006.
På bakgrunn av oppslaget i VG 12. november er det derfor viktig å vite om Regjeringen står fast ved sitt løfte om fullskala CO2-håndtering på Mongstad, slik bl.a. statsministeren lovte i sin nyttårstale.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Rammene for arbeidet med CO2-håndtering på Mongstad følger av avtalen som staten og Statoil (nå StatoilHydro) i fellesskap utarbeidet høsten 2006 og utslippstillatelsen for CO2 for StatoilHydros kraftvarmeverk. I henhold til StatoilHydros utslippstillatelse skal det etableres fullskala CO2-håndtering fra kraftvarmeverket innen utløpet av 2014.

Arbeidet med CO2-håndtering på Mongstad begynte umiddelbart etter avtalen ble inngått i 2006. Arbeidet er både krevende og omfattende. Årlig fangst av over 1 mill. tonn CO2 fra røykgass er unikt i verdenssammenheng.

Regjeringen forholder seg til avtalen som er inngått og utslippstillatelsen som er gitt, og arbeider etter den avtalte fremdriftsplanen. Jeg legger til grunn at dette også gjelder for StatoilHydro.