Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:456 (2008-2009)
Innlevert: 16.12.2008
Sendt: 17.12.2008
Besvart: 06.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det er et tverrpolitisk mål å sikre tilgang til bredbånd med god hastighet og stabil forbindelse til hele landet. Samtidig er det en utfordring at kabelbasert bredbåndsutbygging kan medføre at det etableres monopoler som krever lang bindingstid i tillegg til høy pris.
Hvordan vil statsråden i samarbeid med Post- og Teletilsynet sikre at bredbåndsnett åpnes for utleie til andre enn netteier slik det gjøres innenfor mobilnett og strømnett eller på andre måter unngå at bredbåndsutbygging skaper nye monopoler?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Stortingsrepresentant Arne Sortevik tar opp en interessant problemstilling som også ble utdypende drøftet i Stortinget i debatten fredag 28. november 2008 (Innst. S. nr. 67 (2008-2009), jf. Dokument nr. 8:89 (2007-2008)) og senere i spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 337 fra stortingsrepresentant Olemic Thommessen.

Norge er blant de landene som har best dekning og raskest utbygging av fibernett. I vår del av verden er det bare Sverige som har flere fiberaksesser enn oss. Utviklingen så langt viser at markedet for raskt bredbånd fungerer godt. Når det er sagt, mener jeg at vi har de regulatoriske virkemidlene som skal til for å gripe inn dersom det dannes monopoler og konkurransen i bredbåndsmarkedet skulle vise seg å ikke fungere tilfredsstillende i tiden fremover.

Markedet for elektronisk kommunikasjon er liberalisert. Kjøpsvilkår, som for eksempel bruk av bindingstid, reguleres av alminnelig kjøps- og markedsføringsrett og prisen bestemmes i markedet.

Post- og teletilsynet vurderer jevnlig behovet for regulering for å fremme konkurransen i ulike deler av markedet for elektronisk kommunikasjon. Tilsynet er nå i ferd med å fatte vedtak om andre tilbyderes tilgang til nett (grossistmarkedene for full og delt tilgang til faste aksessnett). Samferdselsdepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Post- og teletilsynet. Departementet vil ta stilling til saken dersom vedtaket blir påklaget etter at det er fattet.