Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:460 (2008-2009)
Innlevert: 17.12.2008
Sendt: 17.12.2008
Besvart: 22.12.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å hjelpe Folkeparken Lenvik og Folkeparken Harstad, slik at disse to sektorovergripende prosjektene blir realisert?

Begrunnelse

Folkeparken Lenvik og Folkeparken Harstad er to sektorovergripende prosjekt som har sin forankring i et idealistisk ønske og en klar oppfatning om at det er et udekket behov for rekreasjon og fysisk aktivitet i tilrettelagt miljø.
Prosjektenes overordnede målsetning er å kunne etablere miljøvennlig tilrettelagte anlegg som kan stimulere alle til å komme ut å oppleve det fine ved å kombinere fysisk aktivitet og natur.
Følgende målgrupper er prioritert:

- Barn og ungdom
- Inaktive
- Personer med spesielle behov.

Det er kjent at statsråden har mottatt søknad om støtte.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Kultur- og kirkedepartementet har mottatt en rekke henvendelser om Folkeparken Harstad – tidligere Folkeparken Trivsel – i årene fra 2001 til 2007. Departementet har pekt på to mulige måter å imøtekomme henvendelsene på: søknad om spillemidler til idrettsanlegg og vurdering av tiltaket som folkehelseprosjekt.

Departementet orienterte i sine brev av 19. september 2001 og 4. oktober 2002 om muligheten til å søke spillemidler til idrettsanlegg gjennom den ordinære tilskuddsordningen for idrett og fysisk aktivitet. Forutsetningen var at de formelle krav til søknader ble oppfylt. Det er så langt ikke fremmet søknad om tilskudd på den ordinære ordningen for spillemidler, som fordeles av fylkeskommunen.

I budsjett-innst. S. nr. 11 (2004-2005) påpekte sosialkomitéens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, tiltakets betydning i det forebyggende helsearbeidet og i folkehelsearbeidet generelt. Medlemmene ba departementet (HOD) om å vurdere søknaden på ny.

Kultur- og kirkedepartementet informerte i brev av 24. januar 2007 til Folkeparken Trivsel om at Helse- og omsorgsdepartementet ble ansett å være rett fagdepartement.

Kultur- og kirkedepartementet har ikke mottatt noen henvendelser om Folkeparken Lenvik.