Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:461 (2008-2009)
Innlevert: 17.12.2008
Sendt: 17.12.2008
Besvart: 22.12.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Det er svært viktig at staten sørger for at finansieringsordningene den forvalter, utformes på en måte som gir mest mulig forutsigbarhet for mottakerne av midlene. Flere organisasjoner mottar tildelingsbrevet fra departementet sent på våren, noe som gjør det svært vanskelig å planlegge aktivitetsnivået for hele året.
Hva vil statsråden gjøre for at mottakerne av tilskudd fra departementet får beskjed om tildelingen på et tidligere tidspunkt enn det som er praksis i dag?

Begrunnelse

For mange organisasjoner utgjør tildelingen fra staten en viktig del av deres samlede budsjett, og det er derfor viktig at departementet på et tidligst mulig tidspunkt gir mottakerne informasjon om tilskuddet man vil få for det kommende driftsåret. Siden praksis er at tildelingsbrevet kommer sent på våren, er det vanskelig for organisasjonene å planlegge aktiviteter og personalsituasjon. Det bør være mulig å sende ut tildelingsbrevet i løpet av januar og februar for å sikre mer stabil og forutsigbar drift i organisasjonene.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg forutsetter at representant Eriksen Søreide her referer til tilskudd til studentsamskipnader og landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter som får midler fra Kunnskapsdepartementet over kapitel 270 post 74 i statsbudsjettet.

I januar hvert år får studentsamskipnadene, inkludert ANSA, en orientering om årets bevilgning over kapitel 270 post 74. Videre inneholder brevet en orientering om a–konto utbetalingen som finner sted i midten av januar og april. Utbetalingene for de resterende kvartalene vil bli justert når rapporteringen for foregående år foreligger.

Departementet etterstreber å kunne beregne den endelige fordelingen så snart som mulig, men dette avhenger av når man får inn de fullstendige rapportene. I enkelte tilfeller kan det ta tid å få inn riktig informasjon.

En tidligere fordeling ville kreve at man rapporterte på et tidligere tidspunkt, noe som ville medføre at flere av mottakerne sannsynligvis vil måtte legge om sine interne rutiner.

Jeg vil også understreke at denne måten å utbetale og orientere om tilskuddet på har vært praksis i mange år, og at tilskuddsmottakerne er godt kjent med denne ordningen.