Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:462 (2008-2009)
Innlevert: 17.12.2008
Sendt: 18.12.2008
Besvart: 19.12.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Vil statsråden instruere de regionale helseforetakene om å utnytte kapasitet i private rusinstitusjoner for å sikre raskere og bedre behandling for rusavhengige?

Begrunnelse

Om lag 4000 rusavhengige venter på tverrfaglig spesialisert behandling. Ventetiden for behandling er lang og økende, ifølge tall fra Norsk pasientregister. Til tross for dette rapporter mange private rusinstitusjoner som har avtaler med regionale helseforetak om at de har ledig kapasitet som ikke utnyttes. Institusjoner som har avtaler med regionale helseforetak kan raskt etablere nye tilbud, men får ikke tilført ressurser til dette.
Sett på bakgrunn av den prekære situasjonen på rusområdet er det nødvendig å sikre at behandlingstilbudet styrkes så raskt som mulig. Det er viktig at midler som Stortinget har bevilget til opptrappingpslanen for rusbehandling benyttes til å styrke kapasiteten i behandlingstilbudet. Private rusinstitusjoner som har kvalitativt gode tilbud må omfattes av opptrappingen. Videre er det viktig å forhindre at de regionale helseforetakene utnytter sin posisjon som eier og bestiller til å tilgodese egne foretak i tilfeller der private aktører har bedre og mer kostnadseffektive tilbud til pasientene. Dette bør presiseres i oppdragsbrevet til de regionale helseforetakene.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Representanten Lønning viser til situasjonen rundt ventetider for å komme til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Han spør i den forbindelse om jeg vil instruere de regionale helseforetakene om å utnytte kapasitet i private rusinstitusjoner for å sikre raskere og bedre behandling av rusmiddelavhengige.

Som representanten Lønning kjenner til, er det de regionale helseforetakene sitt ”sørge for”-ansvar å sikre at befolkningen i de ulike helseregionene får den helsehjelp de etter norsk lov har krav på. Som en del av dette ansvaret skal de regionale helseforetakene utvikle et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud som ivaretar behandlingsbehovet hos rusmiddelavhengige. Faglige vurderinger forutsettes lagt til grunn for innrettingen av tjenestetilbudet.

Når det gjelder antall ventende på behandling, viser tall fra Norsk pasientregister 2. tertial 2008 at dette dreier seg om 3876 personer. Dette er en nedgang på 290 fra samme tertial 2007. Samtidig ble til sammen 5737 personer nyhenvist til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet, som er en mindre økning fra året før. Alle som blir henvist får vurdert sin rett til og behov for helsehjelp. Dersom rett til helsehjelp blir gitt, skal det fastsettes en individuell frist for når behandling skal iverksettes.

Det er et mål å redusere ventetidene innenfor rusområdet. Regjeringen har styrket tverrfaglig spesialisert behandling med om lag 400 mill. kroner for perioden 2006-2009, totalt 685 mill. kroner for hele rusfeltet i samme tidsrom. Styringssignalet om at de regionale helseforetakene skal sørge for en større ressursvekst på rus- og psykisk helseområdet enn på somatisk sektor videreføres for 2009. I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2009 vil det dessuten bli stilt krav om at ventetidene på rusfeltet skal reduseres, kapasiteten og kvaliteten på tjenestene skal styrkes, og pasienter som er gitt rett til nødvendig helsehjelp skal få hjelp innen fastsatt frist.

Når det gjelder kjøp av behandlingsplasser fra private rusinstitusjoner, er de regionale helseforetakene pliktige til å følge lovverket for slike anskaffelser. Som representanten Lønning kjenner til, gjennomførte Helse Sør-Øst en slik anskaffelsesprosess sist vår, hvor det ble lagt vekt på at alle tilbydere kunne få innsikt i de vurderingene og vurderingsmetodene som ble brukt (kvalitet, tilgjengelighet, leveringssikkerhet og pris).

Det går et tydelig signal til foretakene fra departementet om en sterk prioritering av rusfeltet i årene som kommer. Rusfeltet vil dessuten bli fulgt opp gjennom samhandlingsreformen som nå er under utvikling og som jeg vil legge fram i løpet av våren 2009. Jeg finner det imidlertid ikke aktuelt å instruere de regionale helseforetakene mht valg av tjenesteleverandører.

Jeg håper denne orienteringen besvarer representanten Lønnings spørsmål på en tilfredsstillende måte.