Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:463 (2008-2009)
Innlevert: 17.12.2008
Sendt: 18.12.2008
Besvart: 07.01.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Vil olje- og energiministeren sørge for at det ikke skjer tildeling av blokker for leteaktivitet i petroleumskvadrantene 6204 og 6205 (Møresokkelen) før helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet er endelig vedtatt av Stortinget?

Begrunnelse

Den 11. november i år ble det i Ålesund avholdt et åpent møte om forvaltningsplanen for Norskehavet - arrangert av Miljøverndepartementet. Her ble de sektorvise utredningene om miljøkonsekvenser ved næringsaktiviteter i Norskehavet lagt fram og kommentert.
Under plenumsmøtet på konferansen ble det stilt spørsmål ved flere sider av grunnlagsmaterialet for de sektorvise utredningene. Det ble slått fast at et forskingstokt for å klarlegge eventuelle skadevirkninger av seismikkskyting på fiskefelter sommeren 2008, ikke ble gjennomført som planlagt. På grunn av dette mangler fortsatt viktig dokumentasjon om eventuelle skadevirkninger av seismikkskyting på fiskeyngel, og i hvor stor grad seismikkskyting vil få fisk til å sky områder med slik aktivitet. Utsendinger fra Havforskingsinstituttet på konferansen uttrykte også tvil til påstander i utredningsmaterialet om at tapsandelen i årsklasser av yngel på viktige fiskefelter vil være langt under 1 % ved en eventuell oljeutblåsning.
I en kronikk i Sunnmørsposten den 9. desember i år gjentar og forsterker sentrale personer ved Havforskingsinstituttet denne kritikken mot grunnlagsmaterialet for de sektorvise utredningene. De hevder at et større oljeutslipp i samme område som en livskraftig del av yngelbestanden er klekket, kan føre til at opp mot 100 % av en årsklasse av fiskebestander blir utryddet.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen legger stor vekt på hensynet til viktige fiskeriområder og miljøsensitive områder langs kysten. I forbindelse med utlysningen av 20. konsesjonsrunde besluttet Regjeringen å avvente de faglige vurderingene i forvaltningsplanen for Norskehavet før den tar stilling til ny petroleumsaktivitet utenfor Mørekysten. Blokker i kvadrantene 6204 og 6205 ble ikke inkludert i utlysningen. Som følge av dette har ingen selskaper søkt på blokker i disse kvadrantene. Utvinningstillatelser i kvadrant 6204 og 6205 vil således ikke bli tildelt i 20. konsesjonsrunde.

I Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2008, hvor det 18. desember 2008 ble sendt ut tilbud om utvinningstillatelser, ble det heller ikke gitt tilbud om utvinningstillatelser i kvadrantene 6204 og 6205.

Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i 20. konsesjonsrunde våren 2009. Miljøverndepartementet har meddelt at en stortingsmelding om helhetlig forvaltning av Norskehavet skal legges frem våren 2009. Jeg har tidligere sagt at det er naturlig å se tildelingene i 20. konsesjonsrunde i sammenheng med fremleggelsen av forvaltningsplanen for Norskehavet. Dette står fast. Tildelinger av nye utvinningstillatelser i Norskehavet forutsettes å samsvare med de politisk fastsatte konklusjoner i forvaltningsplanen.