Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:464 (2008-2009)
Innlevert: 17.12.2008
Sendt: 18.12.2008
Besvart: 06.01.2009 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Synes barne- og likestillingsministeren at det er rimelig og akseptabelt at kravet til universell utforming fravikes på grunn av hensynet til plantevern?

Begrunnelse

Lørenskog kommune skal anlegge en turvei langs, og rundt Langvannet. Langvannet fremstår som en "naturperle" som kommunen ønsker å gjøre tilgjengelig for sine innbyggere. Kommunen vil kun gjøre deler av turveien universelt utformet. Den nordre delen av den planlagte turveien, ca. 870 meter, tilfredsstiller kravet til universell utforming. I den søndre delen av vannet ønsker kommunen å trekke turveien vekk fra vannet og opp i en skråning fordi den da ikke vil komme i konflikt med verning av truede plantearter slik den vil gjøre dersom den går langsmed vannkanten i dette området. Rådet for funksjonshemmede i Lørenskog kommune har derfor anmodet kommunen om at hele turveien skal tilfredsstille kravet til universell utforming ved at de fremfører hele turveien langs Langvannet med en stigning tilpasset kravet til universell utforming. Tekniske tjenester i Lørenskog kommune har på oppdrag fra Rådmannen redegjort for muligheten til å fremføre turveien langs Langvannet slik at kravet til universell utforming er ivaretatt. En turvei som ivaretar kravet til universell utforming og som unngår at turveien kommer i konflikt med vern av truede plantearter er vanskelig å få til på en liten del av turveien. Kommunens anbefaling er at hensynet til plantevernet må gå foran hensynet til universell utforming. Rådet for funksjonshemmede er selvfølgelig lite fornøyd med at offentlige myndigheter vektlegger plantevern større betydning enn funksjonshemmedes rett til å delta i samfunnet på lik linje med andre funksjonsfriske mennesker.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos datert 17. desember 2008 om det er rimelig og akseptabelt at kravet til universell utforming fravikes på grunn av hensynet til plantevern.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft 1. januar i år. Loven skal sikre like rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne og hindre diskriminering. Loven innehol-der i § 9 en plikt til universell utforming av fysiske forhold rettet mot allmennheten. Universell utforming innebærer at hovedløsningen i de fysiske forholdene skal utformes slik at de kan benyttes av flest mulig. Brudd på plikten innbærer diskriminering, så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten.

På flere områder kan det oppstå konflikt mellom kravene til universell utforming og andre hensyn. Det gjelder blant annet hensynet til vern av bygninger og vern av naturområder. Ver-nehensyn er derfor blant de hensyn som inngår i en uforholdsmessighetsvurdering, og innebæ-rer at det skal foretas en avveining også opp mot verneinteresser. I den saken som beskrives i spørsmålet fra stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos er det konflikt mellom framføring av gangvei med universell utforming og hensynet til et område med truede plantearter.

På generelt grunnlag kan sies at dersom vern er gjennomført i medhold av en aktuell lov, vil et spørsmål om endring i bruk innenfor området måtte tas opp med den myndighet som forvalter de bestemmelser som måtte være fastsatt i et vernevedtak.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er satt til å håndheve loven. En henvendelse om rekkevidden av diskriminerings- og tilgjengelighetslovens plikt til universell utforming kan rettes til LDO for en nærmere vurdering.