Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:466 (2008-2009)
Innlevert: 18.12.2008
Sendt: 18.12.2008
Besvart: 08.01.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har som mål å fase ut oljefyrer. I satsingen på biodrivstoff og bioenergi, så kan bio-fyringsolje være et mulig produkt. Med høye oljepriser og god tilgang til råmateriale, så kan "bio-fyringsolje" gi et bidrag til "CO2-nøytral" energi.
Vil statsråden ta en grundig gjennomgang av arbeidet med utfasing av oljefyrer, og vurdere om en mer fleksibel tilnærming med utslippstak fremfor forbud innføres i stedet?

Begrunnelse

Tilgjengelig statistikk viser at det er ca. 120 000 oljefyrer i Norge. Det forbrukes ca. 1 milliard liter fyringsolje, som anslagsvis gir CO2-utslipp tilsvarende 2,7 millioner tonn. Fra bransjehold anslås det å koste ca kr 150 000 pr. lokasjon å konvertere fra fyringsolje til bio, el eller lignende, dog med store variasjoner i priser avhengig av størrelse på anlegg.
En del steder kan en slik konvertering være svært fornuftig, da anlegget er gammelt og dårlig. Andre steder, hvor oljefyren er av nyere type og lang gjenværende levetid, kan derimot prosjektet være svært dyrt i forhold til nytteverdi. Derfor mener undertegnede at man bør være rimelig fleksibel i fremgangsmåten, og sikre at det er målet om lave miljøutslipp som er førende, ikke avvikling av en teknologi i seg selv.
En fleksibel tilnærming kunne være at man påla maksimale grenser for utslipp fra oljefyren, fremfor å forby den. Den enkelte forbruker må da vurdere om man skal fase ut egen oljefyr, ev. om man må finne alternative brennkilder til fossil fyringsolje.
Da har den enkelte energibruker valget om man vil kjøpe biomasse i fast eller flytende form, hvorav den siste formen sannsynligvis er mer kostbar, men hvor totalregnestykket kan være lavere pga. mindre behov for kapitalinvesteringer.
Samtidig er det viktig å sikre at bio-fyringsolje er sertifisert, slik at bruken gir faktisk miljøgevinst og ikke går negativt utover mattilgangen.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Oljefyring gir klimagassutslipp. Samtidig er anleggene med vannbåren varme viktige for fleksibiliteten i kraftsystemet. Jeg er særlig opptatt av å bevare den fleksibiliteten som disse anleggene gir, og utnytte denne infrastrukturen for å fase inn fornybar energi. Erfaringer fra Sverige viser at det nettopp var vannbårne systemer fyrt med olje som ga grunnlaget for den omfattende bruken av bioenergi vi ser i dag.

Siden 1990 har utslipp fra oppvarming av bygg blitt redusert med om lag en tredjedel, hovedsakelig som et resultat av redusert oljefyring. Det er først og fremst prisene som har styrt utviklingen. Grunnavgiften på fyringsolje og CO2-avgiften har påvirket prisen til sluttbruker. I 2008 ble grunnavgiften på fyringsolje økt fra 42,9 øre/liter til 84,5 øre/liter, tilsvarende en økning på om lag 5 øre/kWh. Endringen medførte en vesentlig styrking av konkurranseevnen til miljøvennlige alternativer, som ikke omfattes av denne avgiften.

Enova har etablert et bredt tilbud av støtteordninger til installering av miljøvennlige oppvarmingsløsninger, til både næringsliv, kommuner og husholdninger. Støtte til lokale varmesentraler og fjernvarme bidrar til at mange borettslag, næringsbygg og offentlige bygg skifter ut oljefyren med miljøvennlige alternativer. Disse støtteordningene hindrer overgang fra olje- til elektrisk oppvarming.

Jeg mener at kombinasjonen av avgifter og støtteordninger sikrer en rask og fleksibel overgang fra fossile til fornybare oppvarmingsløsninger.

Selv om oljefyring har blitt mindre lønnsomt, og det innføres eventuelle forbud på området, vil vi fortsatt ha en del oljefyring i årene som kommer. I denne sammenhengen støtter jeg representantens syn på bio-fyringsolje som et interessant alternativ til fossil olje. Overgang til bio-fyringsolje vil kunne gi reduserte klimagassutslipp, men det er avgjørende å ha på plass gode ordninger som sikrer hensyn til miljøet og til andre bærekrafthensyn.

I forbindelse med klimameldingen ble det foreslått nye tiltak på området, blant annet knyttet til forbud mot oljefyrer. Det er Kommunal- og regionaldepartementet som har ansvaret for bolig- og byggsektoren, og det er de som gjør vurderinger om eventuelt å ta inn slike reguleringer i byggeforskriftene.