Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:471 (2008-2009)
Innlevert: 19.12.2008
Sendt: 19.12.2008
Besvart: 19.01.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Redningsselskapet varsler innskrenkinger av den operative flåten. Det er gitt signaler om at det vurderes reduksjoner i Møre og Romsdal. Dette skaper utrygghet for både de som er på sjøen og de som hører disse til.
Hva vil statsråden foreta seg slik at sikkerheten langs kysten opprettholdes og at ikke bemannede redningsskøyter blir tatt ut av operativ tjeneste i Møre og Romsdal?

Begrunnelse

Det er med stor bekymring det registreres at Redningsselskapet varsler reduksjon av den operative flåten, redningsskøytene. Kystkommuner som Averøy og Smøla reagerer gjennom uttalelser og støtter fiskernes og fiskeriorganisasjonenes bekymring for den svekkede beredskapen.
Fast stasjonerte redningsskøyter er helt avgjørende for sikkerheten på sjøen.
Det kan ikke aksepteres at denne tjenesten bygges ned, mens sikkerhet for liv og helse og materielle verdier får stadig større oppmerksomhet på de fleste andre områder i samfunnet.
Beredskapen og sikkerheten i forhold til de som har sin aktivitet på sjøen, enten som levevei eller på annen måte, må opprettholdes og videreutvikles.
Fiskeriministeren må ha løpende kontakt med Redningsselskapet når stasjoneringsplan for redningsskøytene skal bestemmes og påse at ikke dekningen for kysten av Møre og Romsdal blir redusert, men heller forbedret.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Redningsselskapet er en landsdekkende frivillig, humanitær organisasjon. Selskapets primære formål er å redde liv og berge verdier på sjøen og å opprettholde og utføre søks-, rednings- og hjelpetjenester langs norskekysten. Det er Regjeringens syn at Redningsselskapet gjør et viktig og godt arbeid.

Redningsselskapets virksomhet kan imidlertid ikke vurderes uten å ha med seg de øvrige aktører med oppgaver innenfor redningstjenesten. Regjeringen har styrket bevilgningene til så vel indre kystvakt som redningshelikoptertjenesten betydelig de siste årene. Dette hører med i totalbildet når beredskapen langs norskekysten skal vurderes.

I tillegg til dette kan nevnes at Redningsselskapet de siste årene har fått nye fartøyer med høyere fart og dermed større mobilitet enn tidligere.

Redningsselskapet er en av flere frivillige organisasjoner som utfører viktige oppgaver. Fordelingen av midler til Redningsselskapet må derfor ses i sammenheng med fordelingen av midler til andre frivillige organisasjoner. Departementet og Redningsselskapet har hatt en dialog i 2008. Denne dialogen vil vi videreføre i 2009. Selskapets arbeidsoppgaver og økonomiske situasjon vil være et av de punktene som vi vil ha en diskusjon rundt.