Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:474 (2008-2009)
Innlevert: 19.12.2008
Sendt: 22.12.2008
Besvart: 07.01.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til flertallsmerknad i Budsjett-innst. S. nr.11 2008-2009, der man påpeker viktigheten av å gjennomføre renoveringen av Sykehuset Telemark, avdeling Porsgrunn. Undertegnede er gjort kjent med at administrasjonen i Helse Sør-Øst innstiller for styret på å legge dette prosjektet på is.
Vil statsråden bidra til å sørge for at intensjonene fra Stortingets flertall blir etterfulgt, og at dette prosjektet dermed realiseres?

Begrunnelse

Undertegnede viser til følgende flertallsmerknad i Budsjett-innst.S.nr.11 2008-2009;

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, vil peke på at den pågående hovedstadsprosessen og endringer ved sykehusene i hovedstaden ikke må gå på bekostning av de andre sykehusene i regionen. Flertallet vil også sterkt peke på at sykehus som følger opp og klarer å holde rammene sine samtidig som pasientbehandlingen øker, må belønnes for dette.
Flertallet vil peke på at Sykehuset Telemark som har fulgt opp budsjettkravene fra det regionale helseforetaket, nå søker om å renovere/ruste opp store deler av sin avdeling i Porsgrunn. Flertallet vil peke på at dette er et svært rimelig og helt nødvendig prosjekt som vil være avgjørende for at Sykehuset Telemark også i fremtiden skal være ett av landets mest effektive sykehus."

Undertegnede er gjort kjent med at administrasjonen ovenfor styret i helseregionen, innstiller på at dette prosjektet skal legges på is.
Det bes derfor om statsrådens redegjørelse knyttet til hvordan han vil følge opp Stortingsflertallets intensjon i overnevnte merknad.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Som en del av det samlede omstillingsprogrammet i Helse Sør-Øst RHF, som også omfatter hovedstadsprosessen, er det besluttet at Helse Sør-Øst RHF skal deles inn i sykehusområder. Helseforetakene som utgjør et sykehusområde skal ha et helhetlig ansvar for sin befolkning og tilby lokalbaserte spesialisthelsetjenester og mer spesialiserte tjenester for sitt område, herunder akuttfunksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og rehabilitering, samt beredskapsplanlegging. Dette innebærer at de også er ansvarlige for å legge fram planer for investeringsaktiviteten der det tas helhetlige hensyn til framtidige tjenestebehov og økonomiske rammer.

Slik jeg er kjent med saken, er prosjektet vedrørende oppgradering av Telemark sykehus sin avdeling i Porsgrunn ikke lagt på is. Prosjektet er i konseptfasen, det vil si relativt tidlig i planfasen, og Helse Sør-Øst RHF har vedtatt at planlagte investeringsprosjekter må gjennomgås i lys av de nyetablerte sykehusområdene. Det aktuelle sykehusområdet omfatter helseforetakene Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF og Psykiatrien i Vestfold HF.

I styremøtet 18. desember 2008 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF at ”prosjektporteføljen, både prosjekter i idéfasen og konseptfasen, må vurderes og prioriteres i forhold til sykehusområdets kapasitetsbehov, funksjonsfordeling, økonomiske bæreevne og utnyttelse av eksisterende bygningsmasse”.

Prosjekter i konseptfasen som sykehusene Vestfold HF og Telemark HF skal forelegge styret, er følgende:

- Sykehuset i Vestfold HF – 7. byggetrinn

- Psykiatrien i Vestfold HF – Nybygg for akutt- og sykehuspsykiatri, Tønsberg

- Psykiatrien i Vestfold HF – Nybygg for barne- og ungdomspsykiatri, Tønsberg

- Sykehuset Telemark HF – Videreutvikling av sykehuset i Porsgrunn

Jeg er sikker på at styret for Helse Sør-Øst RHF vil utføre dette arbeidet på en god måte.