Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:476 (2008-2009)
Innlevert: 22.12.2008
Sendt: 23.12.2008
Besvart: 14.01.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Enovas støtte til vindkraft ble tildelt prosjekter som ikke ligger geografisk i Midt-Norge. Regjeringens løfter om å løse kraftsituasjonen med fornybar energi ble ikke tillagt vekt i Enovas tildeling. Under den rød-grønne regjeringen er dermed volumet med ny produksjonskapasitet i regionen blitt svært begrenset.
Hvilken konkret satsing på fornybar energi i Midt-Norge gjenstår nå å se frem til innen valget 2009?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen har en bred politikk for å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge. Satsingen på fornybar energi og energiomlegging er en viktig del av dette. Samtidig må arbeidet for en bedret kraftsituasjon basere seg på ulike tiltak for å bedre overføringskapasiteten på kort og lang sikt.

Tiltak i regi av Statnett er sentrale i politikken for å bedre kraftsituasjonen i regionen. Statnett har gjennomført og holder på å gjennomføre omfattende tiltak. Det er allerede gjennomført omfattende utbedringer av overføringsnettet innen regionen og investeringer i tiltak som bedrer kapasiteten i det eksisterende overføringsnettet (spenningsstøtte). Høsten 2009 vil også økt overføringskapasitet mellom Midt-Norge og Sverige være på plass. Videre er Statnetts konsesjonssøknad for en ny overføringsforbindelse mellom Sogn og Møre til behandling i NVE. Denne linjen vil bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge vesentlig.

Statnett vurderer nå situasjonen i Midt- Norge slik at en ikke lenger trenger et eget prisområde i regionen. Årsaken til at Statnett fjerner prisområdet i Midt- Norge er at det er tilstrekkelig med vann i magasinene for vinteren og at nettforsterkninger har muliggjort mer import inn til området. Imidlertid kan situasjonen endre seg, og Statnett kan gjeninnføre prisområdet dersom det skulle bli behov for det.

Ny produksjon kan gi viktige bidrag for å bedre situasjonen i området. Som et ledd i dette har NVE fått styrket sin saksbehandlingskapasitet når det gjelder konsesjoner, og vil prioritere saker i regioner med stort kraftunderskudd, herunder Midt-Norge.

Enovas hovedformål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Energiomleggingen er en langsiktig satsing på utviklingen av markedet for effektive og miljøvennlige energiløsninger som bidrar til å styrke forsyningssikkerheten for energi og redusere utslippene av klimagasser. Tildelingskriterier for Enovas forvaltning av Energifondet er beskrevet i Statsbudsjettet. Tildeling skjer på grunnlag av en vurdering av ulike prosjekter og aktiviteter. Enova søker å oppnå en mest mulig kostnadseffektiv utnyttelse av midlene. Enova har generelt en betydelig aktivitet rettet mot kommuner i Midt-Norge. Dette omfatter energiplanlegging og konkrete prosjekter. Kommunene oppfordres til å søke tilskudd og realisere konkrete prosjekter. Det er fjernvarmeutbygging på gang i så å si alle byer i området. Flere store energieffektiviseringsprosjekter i industrien er aktuelle. Norske Skog har et prosjekt i Skogn som er under gjennomføring, og det vil gi 250 GWh i redusert elektrisitetsforbruk gjennom å forbedre prosessene. Videre har Pettersonkonsernet fått tilsagn om støtte som kan gi 200 GWh i energibesparelse. Tiltakene skal delvis gjennomføres i deres anlegg på Ranheim. Det er også en rekke mindre effektiviseringsprosjekter i området. For eksempel har Tine i Midt-Norge fått tilskudd til energieffektivisering og konvertering fra olje og elektrisitet til fornybar energi. Det samlede resultatet er anslått til 24 GWh. Follafoss har nylig ferdigstil et prosjekt som gir 17 GWh i besparelse. Enova hadde en særlig høy aktivitet rettet mot kommuner i Midt-Norge i 2008.